onsdag 30 september 2015

Mer pengar till HBTQ-föreningar men inget skadestånd till tvångssteriliserade.


I det budgetförslag som s-mp-regeringen (som förhandlat ihop det med v) lämnade 21 september finns det med att anlagsposten Åtgärder emot diskriminering och rasism m.m. ska öka med från ca 39 till ca 48 miljoner.
....För att stärka hbtq-personers ställning i samhället avser regeringen att förstärka och förändra statsbidraget till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Regeringen avser också att fortsätta och förstärka uppdraget till Socialstyrelsen om att fördela statsbidrag till kommuner och landsting för projekt som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.... Anslaget ökas med 9 miljoner kronor 2016 för att stärka arbetet mot diskriminering på regional och lokal nivå, för att förebygga och motverka rasism och liknande former av fientlighet samt för att förstärka statsbidraget till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck....
Negativt är att det inte preciseras vilken andel av de extra 9 miljonerna som kommer att tilldelas HBTQ-föreningar. Socialdemokraterna lovade före valet 2014 att ge 3 miljoner mer till HBTQ-föreningar om partiet skulle bilda regering. Idag är statsbidraget till HBTQ-föreningar drygt 7 miljoner. Diskrimineringsombudsmannen (DO) får enligt budgetförslaget ökade anslag från ca 98 miljoner i år till ca 109 miljoner 2016.

Inga pengar till skadestånd åt tvångssteriliserade transsexuella.

Tyvärr avsätter inte regeringen några pengar till skadestånd åt transsexuella som blivit tvångssteriliserade. RFSL lämnar bl.a. följande kommentar till det.
....Europadomstolen fastslog i en dom från 2015 att krav på sterilisering för att transpersoner ska få genomgå könskorrigerande kirurgi kränker mänskliga rättigheter. Sverige måste ta intryck av detta och tilldela de transpersoner i Sverige som utsatts för denna kränkning genom åren ett skadestånd....
RFSL är även kritiskt emot att regeringen idag inte har några planer på att öka anslagen till hiv-prevention de närmaste åren. Anslaget har varit ca 145 miljoner sedan 2006. När löne- och prisökningar tas med betyder det att det i praktiken långsamt minskat.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar