fredag 15 juni 2012

Namnlagen blir könsneutral för 12-17-åringar.


Ungdomar 12-17 år kan nu byta till ett namn som är könskonträrt, alltså "typiskt för det motsatta könet". Om deras vårdnadhavare godkänner det är kanske viktigt att förtydliga. Det har Patent- och registreringsverket beslutat i en ny praxis. Från ett pressmeddelande från Diskrimineringsbyrån Uppsala, RFSL, RFSL-Ungdom, RFSU och transföreningarna FPES och Kim.
Den förändrade praxisen kom till efter det att organisationerna RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES tillsammans med juristen Kerstin Burman från Diskrimineringsbyrån i Uppsala tillskrivit PRV i ärendet. Sedan år 2009 har det varit fritt fram för myndiga personer att byta eller lägga till förnamn utan hänsyn till personens könstillhörighet. Detta blev klart efter Regeringsrättens dom i vad som blivit känt som ”Jan-Olov Madeleine-målet”, ett mål som drevs av Kerstin Burman.

Tyvärr har de två myndigheter, Skatteverket och PRV, som beslutar kring namnbyte, hanterat frågor om namnbyte olika efter domen, vilket har varit ett problem för många. Vilken myndighet en person kan vända sig till styrs bland annat av om personen tidigare har bytt namn..... PRV bedömer inte längre ärenden som gäller byte till ”-dotterefternamn” eller byte av förnamn för personer över 12 år utifrån sökandes könstillhörighet. Omyndiga personer måste dock ha vårdnadshavares tillåtelse.

- Vi välkomnar PRV:s besked i dessa namnfrågor. Vi kan konstatera att äntligen, snart tre år efter den så kallade ”Jan-Olov Madeleine”-domen, finns en enhetlig rättspraxis där individer får välja namn utifrån andra omständigheter än kön. Detta är en efterlängtad och betydelsefull framgång för HBTQ-communityt. Det innebär att fler personer nu kan välja ett namn som bättre stämmer överens med deras identitet och levnadssätt, vilket förenklar och förbättrar livet i vardagen, säger Kerstin Burman
Barnperspektivet viktigt.

Jag själv var helt för att Regeringsrätten 2009 omtolkade namnlagen så att den blev könsneutral för vuxna. RFSL och föreningar för transpersoner har velat att den ska bli könsneutral för barn också. Här är jag dock mer tveksam och orsaken till det är att om föräldrar döper sina barn till könskonträra namn riskerar barnen att bli mobbade. Någon kanske då hävdar att det var samma debatt när det gäller om samkönade par ska få adoptera. Och det är sant. Även då, på 1990-talet, var jag i flera år tveksam till reformen. Det handlar om ett barnperspektiv och när samhället är moget för en reform.

När jag 1999 tydligt tog ställning för att samkönade par bör ha rätt att bli prövade även för internationella adoptioner handlade det just om att jag bedömde utifrån den forskning som fanns att det var motiverat. Det var förenligt med barnets bästa. Samma känsla har jag inte idag när det gäller att föräldrar ska kunna ge sin son namnet Anna eller sin dotter namnet Anders. Inte ännu - men på sikt är mitt tips att det blir en könsneutral namnlag även för barn.

Alla riksdagspartier för könsneutral namnlag för vuxna - förutom sd.

Det som Patent- och registeringsverket nu har infört som praxis har jag dock inget som helst problem med. Här handlar det om att barnet själv, från 12 års ålder, vill byta till könskonträrt namn och att vårdnadshavarna ska godkänna det. För en del unga transpersoner kan det här vara viktigt för dess identitet. Som liberal konstaterar jag att det här egentligen är en frihetsreform.

Den borgerliga regeringen tillsatte 2010 en utredning som ska se över den gamla namnlagen från 1982. Utredningen ska lämna sin slutrapport senast 1 mars 2013. Där kommer säkert lagens könsneutralitet att behandlas. Vad tycker då riksdagspartierna? Fram till att Regeringsrätten avgjorde att namnlagen bör tolkas könsneutralt även för vuxna var det bara tre riksdagspartier som tydligt var för reformen, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Direkt efter Regeringsrättens dom kontakade jag övriga riksdagspartier och Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, och något förvånande, även Kristdemokraterna svängde då och blev för en könsneutral namnlag för vuxna. Bara Sverigedemokraterna meddelade att de inte var för reformen men inte heller emot den.

Om det är lika brett stöd i riksdagen för att 12-17-åringar får byta till namn som är könskonträra är inte säkert (i synnerhet kd och givetvis sd lär nog tveka) men förhoppningsvis fattar de flesta partier att det här är ännu ett steg mot en utveckling där folk slipper bli diskriminerade p.g.a. sin könsidentitet. När namnlagutredningen (där partierna är representerade) nästa år lämnar sin rapport måste partierna bekänna färg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar