onsdag 20 juni 2012

DO ska ge ut handledning om aktiva åtgärder mot HBT-diskriminering.Jag har idag skickat ett mail till DO, Diskrimineringsombudsmannen. De ska tydligen ta fram en handledning till arbetsgivare om hur de kan förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Det är positivt men som jag förklarar i mailet krävs det en laglig skyldighet för arbetsgivare och utbildningsansvariga om det ska bli en verkligt förbättrad situation för bl.a. HBT-personer.


Hej!

Jag heter Bengt Held, driver bloggen Helds HBT-nyheter och har sedan 1998 gjort rapporter om partiernas HBT-politik, alltså rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

I betänkandet (rapporten) Diskriminering som har samband med kön ifråga om försäkringstjänster m.m. kommenterar ett enigt arbetsmarknadsutskott i riksdagen följande.
DO har i uppgift att inom sitt verksamhetsområde bl.a. informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter och företag. Alla arbetsgivare ska också arbeta förebyggande mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Detta arbete ska ske i samverkan med de anställda, vilket vanligtvis är tillsammans med representanter för arbetstagarorganisationerna på arbetsplatsen. Utskottet välkomnar att DO är i färd med att utarbeta en handledning för det förebyggande arbetet mot diskriminering när det gäller alla diskrimineringsgrunderna.
Det är mycket positivt att ni håller på att ta fram en sådan handledning. Men med anledning av det vill jag fråga följande.

1. När planerar ni att handledningen ska vara färdig och publiceras på er hemsida?

2. Kommer ni framåt att öka ert engagemeng för att sprida budskapet om att det är viktigt att arbetsgivare och utbildningsansvariga får skyldighet att förebygga alla sju typerna av diskrimineringsgrunder i lagen mot diskriminering?

Idag gäller sådan skyldighet som bekant bara för kön, etnicitet och religion inom arbetsmarknaden, för utbildningsansvariga även sexuell läggning och funktionshinder. Könsidentitet och ålder är inte omnämnt i någon av de två lagarna. Det är en oacceptabel rangordning av diskrimineringsgrunder. All typ av diskriminering ska bekämpas med samma kraft. Av samma orsak bör bristande tillgänglighet definieras som diskriminering. Majoriteten i riksdagen (s, mp, sd och v) har nu gett den borgerliga regeringen tillkänna att den bör återkomma med förslag om reformens genomförande. Det är positivt och när jag besökt er hemsida konstaterar jag att ni håller med.

Jag vill förtydliga att jag respekterar att ni är en statlig myndighet och givetvis inte ska "ha en egen politik" i motsats till regeringens. Men det är värt att konstatera att 3 (tre) utredningar (varav två startats av den borgerliga regeringen) lämnats senaste åren med förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunderna. När jag kontaktat riksdagspartierna om det här har sex av dem förklarat att de är för reformen. Bara Moderaterna och Sverigedemokraterna tvekar änn. Det är alltså viktigt att notera att tre av regeringspartierna, bl.a. det parti som Erik Ullenhag (fp) som är ansvarig minister mot diskriminering tillhör, redan är positiva till reformen. Samma sak gäller för de fackliga organisationerna LO, TCO och SACO.

Att DO tydligare engagerar sig i media för reformen kan alltså inte bedömas vara i "motsats" till regeringens politik. Och, viktigt att konstatera, i ert myndighetsuppdrag ingår att bilda opinion för reformer som kan motverka diskriminering i samhället. Jag hoppas ni visar större tydlighet framåt. Att det här ärendet fördröjs år efter år är oacceptabelt. Den handledning som ni senare kommer att lämna blir säkert viktig för många arbetsgivare och utbildningansvariga men som i alla andra situationer i samhället är det ofta de som bäst skulle behöva handledningen som säkert kommer bli mest ointresserade av den. Här krävs ett förtydligande i lagen.

Det måste bli ett slut på rangordningen av diskrimineringsgrunder i lagen. Nu.

Mvh

Bengt Held
Malmö


Uppdatering 1.

F.d. elitidrottaren Patrik Sjöberg har tillsammans med tre människor från RFSU en debattartikel i Svenska Dagbladet. Artikeln handlar om att samhället inte erbjuder män och pojkar som utsatts för sexuella övergrepp tillräcklig hjälp. Sexuella övergrepp mot kvinnor ochb flickor har debatterats senaste årtiondena. Mycket har blivit bättre när det gäller samhällets hjälp till dem även om det ännu finns allvarliga brister. Som att det i många kommuner ännu förväntas att idella kvinnojourer ska fixa skyddet för dem. Men sexuella övergrepp mot män betraktas ännu som tabu bland många. Orsakerna är flera.

Förr var problemet konservativa attityder om att män ska fixa att hävda sin kroppsliga integritet själva. "En karl reder sig själv". Berätta det för en 14-åring som ska säga nej till en vuxen man (eller kvinna) som han är i beroendeställning till. Senaste 10 åren har tack och lov unkna könsroller oftare lämnats. Men istället har Sverige påverkats av en (radikal)feministisk ideologi där män är förövare och kvinnor offer. I den ideologin passar inte sexutnyttjade män och pojkar in. Vi måste lämna både konservatism och radikalfeminism som ofta är heteronormativa ideologier. För till sist är det individer som drabbas och som faktiskt har rätt att få hjälp av samhället oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet etc. Allt annat är ett svek mot mänskliga rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar