tisdag 11 februari 2014

Regeringen måste sluta nonchalera äldre HBT-personers situation.

Jag mailade igår HBT-ansvarige ministern folkpartisten Erik Ullenhag, äldreansvariga ministern kristdemokraten Maria Larsson (bilden), några av deras medarbetare inom regeringskansliet samt till några ledande personer inom Sveriges kommuner och landsting. Det handlar om äldre HBT-personers situation där jag först tipsade om boken LHBTQ-personer och åldrande och därefter lämnade följande kommentarer.
.... Inför min recension av den här boken googlade jag om vilka andra böcker och rapporter som finns på svenska och behandlat situationen för HBTQ-äldre. Hittade nästan ingenting. Granskade den färska HBT-planen En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck (januari 2014) från regeringen. Där fanns bara följande (sid 38-39).
 

"Socialstyrelsen kartlade 2004 på regeringens uppdrag i vilken mån en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet inom socialtjänsten.... Kartläggningen visade också att det fanns en stor okunskap och en bristande medvetenhet om frågor som rör äldre hbt-personer i kommunerna. Socialstyrelsen menade att detta får konsekvenser för hur äldre hbt-personer bemöts." 

När den borgerliga regeringen presenterade sin HBT-plan kritiserade jag just det bristande intresset för äldre HBT-personers situation. Efter en del googlande hittade jag en rapport som Socialstyrelsen på eget initiativ tagit fram (november 2013). Äldre HBT-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre - en kartläggning. Från den. 

"I denna rapport redovisar Socialstyrelsen en kartläggning av hur hbt-perspektivet (homosexuella, bisexuella och transpersoner beaktas i kommunernas vård och omsorg om äldre. Bakgrunden till denna egeniniterade kartläggning som Socialstyrelsen genomfört är att det finns relativt få undersökningar om äldre hbt-personer inom vård och omsorg. Denna rapport är ett led i att öka kunskapen om hur hbt-perspektivet beaktas i kommunernas vård och omsorg om äldre.... Socialstyrelsens tidigare studier visar att uppskattningsvis cirka 15 000 äldre hbt-personer i landet har hemtjänst eller bor i särskilt boende." 

Ingen kommentar i regeringens HBT-plan om ny rapport från Socialstyrelsen om äldre HBT-peroner.

Det hedrar Socialstyrelsen att de gjort rapporten men det hedrar verkligen inte regeringen och i synnerhet HBT-ansvarige ministern Erik Ullenhag (fp) och äldreansvariga minister Maria Larsson (kd) att de inte ens fixade att den blev kommenterad i HBT-planen. Visst har Alliansen tagit initiativ till en del bra saker som att Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket för vårdanställda om bemötande (där motarbetande av diskriminerande attityder är en del) men i det dokumentet finns det inget specifikt om HBT-äldre. 


Resultaten från Socialstyrelsens rapport visar att ambitionerna varierar ordentligt när det gäller att fokusera på att alla inom äldreomsorgen ska få ett bra bemötande oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Av kommunerna är det 16 % som rapporterar att de senaste tre åren tagit upp situationen för äldre HBT-personers vård och omsorg i nämnd eller förvaltningsledning. Siffran för kommuner med fler än 50 000 invånare är 45 % medan den i övriga kommuner är 6 %. Bara 9 % av kommunerna har senaste året bedrivit någon typ av utbildning av personer inom vård och omsorg som behandlat äldre HBT-personers situation. Endast i en av de kommuner som är med i enkäten har i princip all vårdpersonal fått del av sådan utbildning. 

Det som krävs nu är att regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) börjar engagera sig på allvar för äldre HBT-personers situation. En bra start är att regeringen tar initiativ till en ordentlig kunskapsinventering. När den är lämnad bör regeringen, och SKL, återkomma med konkreta förslag för att bekämpa diskriminering av HBT-äldre och heteronormativa attityder inom äldreomsorgen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar