onsdag 12 februari 2014

Migrationsverket har inrättat "HBTQ-specialister".Den borgerliga regeringen krävde i sitt regleringsbrev (direktiv till myndighet) för 2013 att Migrationsverket skulle återkomma med förslag hur man förbättrar rättssäkerheten för HBT-asylsökande.
Migrationsverket ska utveckla och redovisa metoder och verktyg för systematisk uppföljning av rättslig kvalitet i både avslags- och bifallsbeslut. Vidare ska Migrationsverket redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa en likformig tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. I redovisningen av uppdraget ska det framgå vilka metoder och verktyg myndigheten använder för att säkerställa rättslig kvalitet samt hur myndigheten arbetar för att säkerställa likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 juni 2013.
I juni förra året redovisade Migrationsverket till regeringen vad de gjort när det gäller bl.a. HBTQ-asylökande.
....Den 2 april infördes därför en ordning om inrättandet och utbildning av så kallade hbtq-specialister på varje ort där asylprövning äger rum. Minst en sådan specialist är utsedd och särskilt utbildad på varje prövningsort för att delta i beslutsfattande i hbtq-ärenden. Hbtq-specialisten ska ha erfarenhet att handlägga denna typ av ärenden och ha fått särskild utbildning i frågan. Hbtq- specialisten ska delta i samtliga ärenden där hbtq-skäl förekommer. Den ordinarie föredragande och beslutsfattaren upprätthåller sina ordinarie roller men de kan endast fatta beslut i ett av de avsedda ärendena om en hbtq-specialist deltar. En anteckning om att specialisten har deltagit i beslutet ska göras i beslutsdokumentet.... Instruktionen och tillämpningen av densamma inom verksamhetsomårdet ska utvärderas senast i oktober 2013.... Myndigheten har under våren infört den ovan nämnda normkritikutbildningen (med den nya asylrättsliga fördjupningen) som en obligatorisk kurs för områdets ca 200 nyanställda. De kommer att genomföra kursen under våren och hösten 2013. Kursen har också lagts in i det basprogram av kurser som kommer att ges för alla anställda inom området och är således på sikt ett obligatoriskt utbildningsmoment för samtliga handläggande personal. Under våren har en granskning och analys genomförts av avgjorda asylansökningar från Uganda under perioden 1 januari 2012 till 1 februari 2013 där hbtq-skäl åberopas. Granskningen utmynnade i en rad rekommendationer till olika delar av verksamheten, som omhändertas under våren och hösten. En granskning av hbtq-ärenden har under våren initierats och pågår för närvarande på rättsenheten. I denna granskning analyseras 46 ärenden gällande personer av olika nationaliteter. Granskningen gäller hela ärendet för att kunna upptäcka såväl formella som materiella fel i handläggningen...
Det är givetvis positivt att Migrationsverket inrättat "HBTQ-specialister". Och att ambitionen på sikt är att alla handläggare i asylärenden ska gå en kurs i normkritik. Att Migrationsverket senaste åren äntligen verkar ta problemet med rättsosäkra processer för HBTQ-asylsökande på allvar beror på att många HBTQ-aktivister riktat kritik emot myndigheten igen och igen. Det här visar att engagemang lönar sig även om det ibland inte blir snabba resultat. Nu är det viktigt att Migrationsverkets genomförda och planerade förändringar verkligen leder till resultat. Sverige har en reglerad invandring. Ingen har rätt att få asyl utan en prövning. Men det man kan begära är att den prövningen är rättssäker.

Socialförsäkringsutskottet i riksdagen ska 3 april lämna sitt betänkande (rapport) Migration och asylpolitik. Sedan debatterar och röstar riksdagen om ärendet 16 april. Vill du maila eller ringa ledamöterna i socialförsäkringsutskottet är det möjligt. Telefonnummer och mailadresser finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar