måndag 28 januari 2013

Sd har börjat tveka om HBT-reformer i EU.


När jag ska göra min årliga HBT-rapport sommaren 2013 kommer jag ta med tre reformer som jag inte haft med tidigare i någon "vanlig" rapport i samband med Stockholm Pride. Däremot hade jag med dem i den "specialrapport" jag gjorde inför EU-valet 2009. De tre "nygamla" reformerna är följande.

1.. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss vilket gör att de flesta länder inte juridiskt erkänner samkönade par som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem)

2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet)

3.. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. (svenska regeringen och flera grupper i EU-parlamentet ville könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens förslag till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det kom inte med)....

M och kd lämnade "brasklappar" när de förklarade de var för reformer.

Jag har med tre svarsalternativ för partierna som kan säga "ja", "möjligen" eller "nej" till en reform. Bland nuvarande åtta riksdagspartier svarade sju ja till de tre reformerna. Moderaterna hade dock med följande brasklapp i sitt svar när det gäller reformerna 2 och 3.
Ja, vi anser dock att EU inte ska styra hur denna lagstiftning ska se ut. Om en del länder vill gå längre ska de kunna göra det. En stor del av sådan lagstiftning ska ligga på nationell nivå.
I princip har EU-kommissionen följt samma policy, hur lagarna utformas avgörs på nationell nivå enligt förslaget från EU-kommissionen. Kristdemokraterna lämnade följande kommentar om möjligheten till fri rörlighet i EU för samkönade par.
Ja, kristdemokraterna har i Europaparlamentet varit initiativtagare till en så kallad skriftlig förklaring om lika erkännande av civila partnerskap. De rättigheter som följer av lagstiftningen varierar från land till land, vilket leder till att vissa medlemsstater med sådan lagstiftning inte erkänner likkönade partnerskap från andra medlemsstater. Denna situation har vållat svårigheter för par som har utövat sin rätt till fri rörlighet. De medlemsstater som har infört lagstiftning om likkönade partnerskap menar vi ska erkänna ordningarna i andra medlemsstater med liknande bestämmelser. Ett antal medlemsstater har dock valt att inte införa några bestämmelser om likkönade partnerskap och bedömer att detta ställningstagande fortsatt är en angelägenhet för deras nationella regeringar. I dessa länder är det inte rimligt att Sverige kräver att svensk lagstiftning ska gälla, lika lite som andra länders lagar inte ska gälla i Sverige.
Sd svänger från motstånd till tvekan.

Det handlar dock inte om att tvinga alla länder att införa en könsneutral äktenskapslag (eller en partnerskapslag för den delen) utan om att den fria rörligheten ska gälla för bl.a. svenska samkönade par i hela unionen, inte bara de drygt hälften av länderna som juridiskt erkänner samkönade relationer i sina nationella lagar. Inför EU-valet sa sd nej till de tre reformerna med följande motivering.
Nej. Svaret på samtliga frågor är att detta inte är en fråga för EU, utan en fråga för de nationella parlamenten. Vi anser inte att EU skall ha någon som helst bestämmanderätt i frågor som tex kan röra nationella äktenskapslagstiftningar, religiösa och kulturella traditioner, diskrimineringslagstiftning osv. Detta är samtliga frågor som skall behandlas i de nationella parlamenten.
När jag för något år sedan kontaktade någon sd-politiker med utrikespolitik och EU som ansvarsområden kommenterade vederbörande att sd inte hade några officiella åsikter om de tre reformerna och varken var tydligt för eller emot eftersom sd:s riksdagsgrupp inte diskuterat dem.

Sd negativa till beslut på EU-nivå generellt.

Markus Wiechel
är den ende sd-politiker som spontant mailat och tackat när jag skickat ut mina HBT-nyhetsbrev. Därför har jag kontaktat honom när han nu blivit riksdagsledamöt.
Jag har kollat runt och inget officiellt beslut är taget gällande dina frågor. Dock är vårt ställningstagande tydligt att man ska få leva med vem man vill, oavsett kön. Hur vi skulle rösta i EU om vi var invalda där skulle troligtvis ligga på vår partigrupp där, men rent generellt är vi som bekant motståndare till såväl EU som annan överstatlighet.
Att sd nu lämnar sitt tydliga motstånd från 2009 när det gäller de tre HBT-reformerna ska dock inte tolkas som att partiet håller på att bli principiellt för dem. Dels är de negativa till beslut på EU-nivå i sig men de är också kända för att inte prioritera nya HBT-reformer i sitt politiska engagemang, för att uttrycka det milt.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har mailat och förklarat att de precis som 2009 är reservationslöst för de tre HBT-reformerna, fri rörlighet för samkönade par i EU samt skyldighet för medlemsländer att inom i princip alla samhällsområden i lag förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Moderaterna och Kristdemokraterna har ännu inte svarat.


Uppdatering 1.

Artiklar om HBT-flyktingar.

Svenska Dagbladet har en artikel om ett bögpar från Uganda som gift sig, men där en av männen ännu riskerar avvisning. jag har blandade känslor för "outande" så här. Jag klandrar inte paret för att de gör så, men det är tragiskt det ska behövas för att de ska få stanna. Igår berättade Dagens Nyheter om att den borgerliga regeringen nu skärper kraven mot Migrationsverketet att fixa HBT-kompetens bland sina handläggare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar