måndag 7 januari 2013

Ny utredning om HBT-personers hälsa.


Regeringens årliga regleringsbrev (direktiv) till diverse myndigheter har publicerats på Ekonomistyrningsverkets hemsida senaste dagarna. Nytt är ett uppdrag till Statens folkhälsoinstitut om HBT-personers hälsa. 
Statens folkhälsoinstitut ska redovisa hur hur hälsan och hälsans bestämningsfaktorer avseende hbt-personer har utvecklats under senare år med särskilt fokus på de skillnader som tidigare konstaterats. Utsattheten för våld, diskriminering och självdestruktiva beteenden bör ingå. I redovisningen bör det även ingå en jämförelse av hälsans utveckling sedan 2005 då Statens folkhälsoinstitut redovisade hälsosituationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Socialstyrelsen ska förbättra kunskapen om vård av transsexuella.

Nytt är också att  Socialstyrelsen  "får i uppdrag att regelbundet undersöka utvecklingstendenser inom prostitutionen och att utifrån detta samla in uppgifter om vad personer som säljer respektive köper sexuella tjänster själva ser för behov av stöd och hjälp.... Inom ramen för uppdraget ska även hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster uppmärksammas" och att Socialstyrelsen får använda 2,5 miljoner 2013 "avseende arbete med att stärka kunskapsstödet för vård och behandling av personer med transsexualism och andra personer med könsidentitetsstörningar."

Man kan möjligen vara kritisk emot att ordet könsidentitetsstörningar används vilket nog en del transsexuella tycker är stigmatiserande. Sedan Sverige fick en borgerlig regering 2006 har HBT varit med i direktiven till Migrationsverket. Så även för 2013. Myndigheten ska i sommar lämna en redogörelse för hur man garanterar rättssäkerheten för bl.a. de som söker asyl för att de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.
Migrationsverket ska utveckla och redovisa metoder och verktyg för systematisk uppföljning av rättslig kvalitet i både avslags- och bifallsbeslut. Vidare ska Migrationsverket redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa en likformig tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. I redovisningen av uppdraget ska det framgå vilka metoder och verktyg myndigheten använder för att säkerställa rättslig kvalitet samt hur myndigheten arbetar för att säkerställa likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 juni 2013.
Regeringen förtjänar skarp kritik för att hatbrott igen saknas i regleringsbreven.

Tyvärr kan man konstatera att HBT inte är med i den borgerliga regeringens regleringsbrev för 2013, varken till Rikspolisstyrelsen eller Åklagarmyndigheten. I flera år när det var s-regering senast var HBT med i direktiven till Rikspolisstyrelsen och också i den då nya borgerliga regeringens första regleringsbrev till myndigheten, för 2007. Alliansen hänvisar till att de sedan bytt system och inte främst använder den här typen av dokument till att föreslå prioriteringar utan vad myndigheter ska återrapportera om. Visst, det kan ju vara en del av förklaringen till frånvaron. En myndighet kan inte återrapportera om allt varje år. Men det är alltså 6 år sedan Rikspolisstyrelsen och Åklagarväsendet senast fick i uppdrag att redovisa vad de gör för att effektivare bekämpa hatbrott. Regeringen och justitieminister Beatrice Ask (m) förtjänar skarp kritik för att inte tydligare visa att arbetet mot hatbrott är prioriterat.

Precis som förra året får Ungdomsstyrelsen 4 miljoner för "att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer". 2 miljoner ges till "organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation" och 6,3 miljoner till HBT-föreningar, främst RFSL får del av de pengarna.

Sd är emot alla HBT-projekt som kostar pengar.

Ungdomsstyrelsen fick 2011 i uppdrag att göra en studie av pojkars och unga mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Studien ska "även beskriva pojkars och unga mäns utsatthet för våld och användning av våld" och "också särskilt belysa homosexuella och bisexuella ungdomars samt unga transpersoners situation i detta sammanhang." Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 februari 2013 redovisa studien och får 5 miljoner för att 2013 och 2014 sprida resultatet.

För alla projekt där en kostnad anges i den här bloggposten hämtas resurserna från anslagsposterna "åtgärder mot diskriminering och rasism m.m." eller "särskilda jämställdhetsåtgärder." Som ensamt parti i riksdagen vill Sverigedemokraterna avskaffa de posterna vilket hade betytt projekten inte blivit genomförda. 


Uppdatering 1.

Representanter från Rädda barnens ungdomsförbund, Grön ungdom och Liberala ungdomsförbundet har idag en intressant debattartikel i Svenska dagbladet, om normer i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar