fredag 11 januari 2013

Inget om transpersoner i nytt förslag till principporgram för s.Socialdemokraterna ska på sin kongress i vår anta ett nytt principprogram. En grupp ledd av partiets ordförande Stefan Löfven har lämnat ett första utkast till sådant november 2012. Bland övriga ledamöter i gruppen fanns f.d. ministrarna Pär Nuder och Morgan Johansson samt LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Det finns inte några konkreta förslag när det gäller HBT-reformer i programmet. Det är tråkigt. Men en ännu allvarligare brist är att transpersoner förvånande nog är helt osynliggjorda.
Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning, och bekämpar därför alla former av maktskillnader som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår från övertygelsen om att principen om alla människors lika värde inte kan förverkligas i ett samhälle där vissa är underordnade andra. När tillhörigheten till en viss grupp medför systematiska skillnader i människors livsvillkor och chanser till ett gott liv, visar detta på förekomsten av en maktstruktur. Den enskilde individen blir inte sedd och bemött som person och får inte utvecklas i enlighet med egna förutsättningar och val. Valen underordnas istället individens tillhörighet till en viss grupp, bestämd av klass, kön eller etnicitet, av funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning.
Programgruppen nonchalerar transpersoner.

Alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen är med - förutom könsidentitet. Det är tragiskt att programgruppen nonchalerar transpersoner genom att ignorera dem. De hade enkelt kunnat kolla vilka grupper som är skyddade av lagen mot diskriminering. För jag hoppas det här är en miss och inte något medvetet. Jag utgår från att det rättas till av partistyrelsen när den ska behandla programmet och sedan lämna sitt förslag till ombuden, annars bör någon på kongressen lämna det som förslag, att könsidentitet kommer med i meningen som börjar med "Den enskilde individen....". Det vore konstigt om s som idag är ett transvänligt parti (även om partiet tyvärr ännu tvekar om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet) inte skulle kommentera transpersoners situation i ett principprogram 2013.
Att bryta det tänkande, som hänvisar till biologiska olikheter för att motivera sociala skillnader mellan könen, är att vidga utvecklingsmöjligheterna för både män och kvinnor. Det skapar ett annat och i djupaste mening mer mänskligt samhälle, med lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män, i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Med denna grundsyn är socialdemokratin ett feministiskt parti.

I vårt samhälle finns också rasistiska strukturer, som begränsar människors liv baserat på deras ursprung, hudfärg, religion och/eller kulturell tillhörighet. Dessa strukturer innebär att maktrelationer och uppdelningar mellan olika tänkta folkgrupper försvaras. Personer med utländsk bakgrund, och ofta också deras barn, löper i dagens verklighet större risk för arbetslöshet, har oftare arbeten under sin utbildningsnivå, är underrepresenterade i politiska församlingar och drabbas oftare av boendesegregationens negativa konsekvenser. Samtidigt finns en risk att fattiga grupper och platser görs till etniska problem i samhällsdebatten. Det som egentligen är klasstrukturer tolkas ibland felaktigt som etnicitet.

Sexuell läggning, funktionshinder eller ålder är andra faktorer, som för de enskilda individerna kan betyda direkt utanförskap eller att livsvalen begränsas, i både det personliga livet, det offentliga livet och yrkeslivet. Jämlikhetspolitik måste riktas mot alla former av över- och underordning och i detta breda jämlikhetsarbete ligger socialdemokratins stora framtidsuppgifter.
Tvåkönsnormen borde problematiseras - det finns transpersoner.

Återigen utelämnas könsidentitet (som enda av de sju diskrimineringsgrunderna) bland perspektiven om utanförskap. Det är också viktigt att problematisera tvåkönsperspektivet i programförslaget. Man kan jämföra med förslaget till nytt partiprogram från Miljöpartiet där transpersoner är omnämnda vid analysen om kön, män och kvinnor.
En politik för jämlikhet handlar om mäns och kvinnors lika rätt till egen försörjning, ett yrkesliv och utveckling inom arbetet och om deras lika ansvar för hem, familj och barn. Det kräver ett arbetsliv som gör det möjligt att kombinera yrkesliv med familj, och en väl utbyggd barnomsorg. Det könsrelaterade våldet ska bekämpas.... 

En politik för jämlikhet är en politik för integration, där ursprung eller religion inte ska begränsa människors möjligheter. Alla former av rasism och främlingsfientlighet ska bekämpas. Kulturell och religiös mångfald ska bejakas i all den utsträckning den inte innebär begränsningar i människors rätt och möjlighet att göra egna livsval. 

Det är en politik för ett samhälle där funktionsnedsatta är självständiga medborgare, med rätt till arbete, ett aktivt liv och eget boende och till full rörelsefrihet i samhället. 

Det är en politik för sexuellt likaberättigande, där människor får välja samlevnadsform utan att riskera diskriminering och utanförskap.
HBT-fientlighet lika allvarligt som rasism och främlingsfientlighet.

Jag håller helt med om att "alla former av rasism och främlingsfientlighet ska bekämpas" men varför förtydligas det inte då att alla former av homo- bi- och transfientlighet ska bekämpas? HBT-personer ska slippa diskriminering och utanförskap (precis som invandrare) men det är ju viktigt att också bekämpa de värderingar och den heteronormativitet som orsakar den diskrimineringen och det utanförskapet. Det bör explicit förtydligas precis som när det gäller rasism och främlingsfientlighet,. Annars blir det en tydlig rangordning av de olika typerna av hat och intolerans, alltså tvärtemot vad partiet egentligen är emot.

Formuleringen om att "få välja samlevnadsform" utan diskriminering och utanförskap blir också något besynnerlig eftersom även homosexuella som inte har någon relation med någon av samma kön ofta riskerar diskriminering. Det krävs inte någon "samlevnadsform" för det. Positivt är dock att programgruppen förtydligar att kulturell och religiös mångfald aldrig får inskränka människors egna livsval. I ett demokratiskt samhälle är det individer som har rättigheter, inte kulturer.
Full sysselsättning stärker strävandena att bryta könsrollsmönster, etniska fördomar och diskriminering genom att bryta udden av de utsorteringsmekanismer, som på en svagare arbetsmarknad tar över hänsynen till kunnande och kompetens och sorterar bort människor på grund av kön, etnisk bakgrund, ålder eller funktionshinder. Bara med full sysselsättning och fullt kapacitetsutnyttjande i produktionslivet kan vi möta framtidens demografiska utmaningar och garantera den växande gruppen äldre en trygg ålderdom och en väl fungerande omsorg.
Förtydligande bör vara med om att EU ska stärka sitt arbete mot diskriminering.
Det är en gåta att varken sexuell läggning eller könsidentitet är omnämnda.
EU kan ytterligare förstärka sin roll i det europeiska arbetet för ökad jämställdhet som pådrivare av det nationella lagstiftningsarbetet och i opinionsbildningen.
Det borde förtydligas att EU också kan förstärka sin roll för mänskliga rättigheter och emot diskriminering, förutom jämställdhet. Sedan riktar jag samma kritik mot programgruppen förslag som mot utkastet till nytt idéprogram från Centerpartiet. Det saknas ett förtydligande om att principen om könsneutralitet ska gälla när det gäller lagar och sociala rättigheter. Ännu blir lesbiska diskriminerade när det gäller lagen om föräldraskapspresumtion. Ännu blir män (homo, hetero, bi) i de flesta kommuner diskriminerade när det gäller möjlighet att få skyddat boende om hans partner använt våld och hotat honom.

S HBT-vänligare i praktisk politik.

Om jag ska vara ärlig verkar det här partiprogrammet vara från 1990-talet när det gäller HBT-delen. D.v.s. T är inte med och när det gäller H och B är formuleringarna försiktiga (och få i ett program på 50 sidor) så att nästan även kd idag skulle kunna hålla med om dem. Det som finns med om sexuell läggning är inte dåligt, tvärtom, men det är inget radikalt och att s är emot heteronormen finns inte med.

Socialdemokraterna är i praktisk politik betydligt HBT-vänligare än utkastat till nytt principprogram. Det vore givetvis värre om det var tvärtom. Trots det kan s bättre än så här. Nu har HBT-engagerade sossar ansvaret för att det blir så också på kongressen.


Uppdatering 1.

Tre riksdagspartier ska anta program i vår.


Den offentliga debatten om förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet fortsätter men det är något förvånande att det ännu saknas en offentlig diskussion om s-gruppens förslag. Visst är c ett regeringsparti och det är mer offentliga konflikter nu medan kritiken i s (som finns) mot förslaget hittills hanterats internt. Men å andra sidan kan s bli största (och kanske enda) regeringsparti efter valet 2014 och har drygt 30 % i opinionsmätningarna medan c pendlar runt 4 %.

Förslaget till nytt idéprogram för c kommenterar jag här. Förslaget till nytt partiprogram för mp kommenterar jag här. Programmen antas i vår.

Mars. Centerpartiet.
April. Socialdemokraterna
Maj. Miljöpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar