torsdag 19 april 2012

Kd duckar om lag om föräldraskap för gifta lesbiska kvinnor.


Kristdemokraterna vägrar att avslöja vad de tycker om förslaget om att införa en könsneutral lag när det gäller föräldraskapspresumtion. Idag är lagarna olika. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet. En utredning föreslog redan 2007 att reglerna bör likställas. Utredningen föreslog även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.

Från det mail jag skickade till en del politiker i kd i mars i år.
Jag vet att Kristdemokraterna ännu är negativa principiellt till att lesbiska kvinnor får bli inseminerade vid kliniker. Jag håller som bekant inte med er. All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Något som också förtydligats av bl.a. Amerikanska psykologförbundet och en tysk utredning beställd av den dåvarande kristdemokratisk-socialdemokratiska regeringen. Men oavsett det så finns lagen på plats och har stöd av alla riksdagspartier förutom kd och sd. Därför bör debatten handla om hur man kan göra den juridiska tryggheten så bra som möjligt för barn med de lagar vi har idag när det gäller inseminationer. 

Vad tycker Kristdemokraterna som parti om utredningsförslaget att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion i syfte att förbättra det juridiska skyddet för en del barn som kommer till via insemination? 
Kd:s partisekreterare vägrade förtydliga sig. 

Efter några påminnelser svarade Kristdemokraternas partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson. Jag bifogar här vår mailkonversation
Hej,
vi återkommer med svar till dig när samtliga frågor är färdigberedda.
mvh
Acko Ankarberg Johansson
Hej! 

Tack för svaret. 

Vad menar du med färdigberedda? Tills Alliansens enats om ett konkret förslag? Ska jag tolka det som att kd idag inte har någon tydlig åsikt om reformen könsneutral föräldraskapspresumtion? Att "möjligen" är det alternativ som passar bäst. Ni måste ju veta vad ni som parti tycker om reformen, det gör ni ju när det gäller andra politikerområden. Varför då inte visa samma respekt när det gäller HBT-reformer. Om inte annat måste ni ju veta om ni varken är entydigt för eller entydigt emot reformen.


Utredningen lämnades för fem år sedan när det gäller föräldraskapspresumtion. Tycker du seriöst att kd som parti inte kan bilda en åsikt eller ens avslöja om ni tvekar om reformen efter fem år? Förstår du inte hur absurt det är? Ni ska inte komma undan genom att ducka. Tydliggör vad ni tycker jag är fruktansvärt envis och ska driva till ni avslöjar vad ni tycker. 

Bengt
Hej Bengt, 
Kristdemokraternas ställningstaganden i olika frågor är knappast okända. De har varit synliga i media på ett särskilt sätt de senaste veckorna. Vi kan knappast kallas otydliga. 
Vi återkommer till dig när frågan är färdigberedd. 

Acko AJ 
Men nu frågade jag vad ni tycker om föräldraskapspresumtionen. Som blev utredd för 5 år sedan. Att är tydliga i en fråga betyder inte det ursäktas att ni är otydliga i någon annan. Jag vill också förtydliga för dig att varken ensamståendeinseminationer eller surrogamödraskap är HBT-reformer utan berör folk från fler grupper. 

Jag har skrivit vänliga mail till er om det här men om det inte funkar vill jag bli tydligare i min kritik mot åsiktslösheten om just reformen om föräldraskapspresumtion. 

Har kd någon tydlig åsikt idag (för eller emot) om reformen en könsneutral föräldrapresumtionslag? Ja eller nej? 

Bengt
Något förtydligande från Acko Ankarberg Johansson blev det dock inte. Därför låter jag partiets åsikt vara "nej" till reformen (som tidigare). De förtjänar inte att placeras på "möjligen" om inte partisekreteraren kan erkänna att partiet tvekar och är öppna för att senare säga ja till reformen.

Regeringen lämnade igår förslag om ny könstillhörighetslag till riksdagen.

Igår lämnade den borgerliga regeringens sin proposition Ändrad könstillhörighet till riksdagen. Fram till 3 maj har oppositionspartierna möjlighet att lämna motioner (förslag) med anledning av propositionen. Socialutskottet i riksdagen börjar sedan behandla ärendet 8 maj och ska 31 maj justera (slutgiltigt anta) sitt betänkande (rapport) om propositionen. Om du vill kontakta socialutskottet, bl.a. föreslå att avskaffandet av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen bör genomföras tidigare än 1 juli 2013 som planerat, är mitt råd att kontakta ledamöterna i utskottet före 8 maj. Telefonnummer och mailadresser till utskottsledamöterna finns här.

Intressant nog kan debatten om en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion bli aktuell när regeringen  ska utreda möjliga följdändringar av andra lagar när sterilitetskravet avskaffas i könstillhörighetslagen. Från propositionen Ändrad könstillhörighet sid 55.
Några remissinstanser har påpekat att de rättsliga konsekvenserna av att avskaffa kravet på sterilisering måste utredas ytterligare, eftersom den som ändrar könstillhörighet utan krav på sterilisering kan bli förälder i sin nya könstillhörighet genom att använda kvarvarande könsceller och könsorgan, som normalt hör till den tidigare könstillhörigheten. I sammanhanget har bl.a. bestämmelserna om fastställande av rättsligt föräldraskap i föräldrabalken nämnts. Eftersom transsexualism är ovanligt är det sannolikt mycket få personer som, efter avskaffande av steriliseringskravet, kommer att bli föräldrar efter att ha ändrat könstillhörighet. 

Sällsyntheten i sig är dock inte ett acceptabelt skäl att för denna grupp av föräldrar och barn ställa lägre krav på rättssäkerhet än för andra grupper i samhället. Föräldrabalken innehåller dels bestämmelser om fastställande av faderskap och moderskap, dels bestämmelser om fastställande av föräldraskap . Det behöver analyseras hur dessa bestämmelser passar in på de nya situationer som kan uppstå. Vid en analys av hur bestämmelserna ska tillämpas kan det inte uteslutas att det framkommer behov av någon lagändring. Det kan även finnas behov av att ändra annan lagstiftning som kopplar vissa rättigheter eller skyldigheter till följd av graviditet eller föräldraskap till det ena könet, t.ex. ekonomiska förmåner.

Uppdatering 1.

Även om Kristdemokraterna ännu duckar om sin attityd till en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion kan man konstatera att partiet idag är positivt till de flesta HBT-reformer (nya och redan genomförda). Av 25 centrala HBT-reformer är kd idag för 19, emot 4 och tvekar om 2.

Kd är ännu emot följande HBT-reformer. 

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. (Genomförd 2009)
2. Internationella homoadoptioner. (Genomförd 2003)
3. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. (Genomförd 2005)
4. Föräldrapresumtionslagen, eller lagen om faderskap för gifta män idag, ska gälla lika för olikkönade och samkönade par. 

Kd tvekar ännu om följande HBT-reformer.

1. Förbud i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner. 
2. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. 

Riksdagspartiernas åsikter om en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd
Nej; kd

Sverigedemokraterna är precis som kd för att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. När lagen är kvar har partiet förklarat att de inte har någon tydlig åsikt om det bör införas en könsneutral föräldraskapspresumtion.


Uppdatering 2.

1 den borgerliga regeringen är det dock inte bara Kristdemokraterna som blockerar nya viktiga HBT-reformer. Det gör även Moderaterna som är för 21 av 25 centrala HBT-reformer och tvekar om 4.

M tvekar ännu om följande HBT-reformer. 

1. Förbud i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner. 
2. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. 
3. Könsidentitet ska bli explicit omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott. 
4. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering av alla diskrimineringsgrunder i lagen.

Moderaterna har idag fått en ny partisekreterare, Kent Persson. Han är välkänd för att tydligt vara för jämställdhet och emot HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Han bör nu jobba för att Moderaterna säger ja till de HBT-reformer partiet ännu tvekar om.

Folkpartiet och Centerpartiet är för alla 25 centrala HBT-reformerna. Det är alltså antingen m eller kd, ibland båda två partierna, som blockerar de reformer som ännu inte är genomförda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar