måndag 17 september 2018

Utredning rekommenderar könsneutral föräldraskapspresumtion.


Utredningen Nya regler om faderskap och föräldraskap har publicerats. Ett förslag är att det ska bli enklare för olikkönade ogifta par att få faderskap erkänt. Det lär inte bli problem eftersom det finns en enighet bland riksdagspartierna om det. Mer kontroversiellt är en samkönad föräldraskapspresumtion. Kd är emot det. Sd vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker men har åsikten "möjligen" till en könsneutral föräldraskapspresumtion när reformen är kvar. Det förklaras väl i utredningen varför lagen bör ändras.
.... Vid assisterad befruktning för ett gift kvinnligt par är det alltid fråga om donerade spermier. För ett gift par av olika kön som genomgår en assisterad befruktning förekommer detta i undantagsfall. Faderskapspresumtionen gäller dock även för den situationen. Reglerna för att tillgodose ett barns rätt att få kännedom om ursprung är också desamma för ett barn till ett par av samma kön som för ett barn till ett par av olika kön. Utredningen anser därför att det inte är ett tungt vägande skäl mot en föräldraskapspresumtion att donerade spermier alltid används när ett gift par av samma kön får barn eftersom det kan förekomma även i fråga om ett gift par av olika kön och faderskapet då presumeras för mannen i äktenskapet.... Föräldraskapspresumtionen bör utformas på motsvarande sätt som faderskapspresumtionen. Det ska vara möjligt att häva ett föräldraskap på samma grunder som gäller för hävande av ett faderskap om barnet tillkommit genom en assisterad befruktning med donerade spermier....
Samma principiella resonemang gäller för individer som bytt juridiskt kön.
.... Utredningen föreslår att ett rättsligt föräldraskap ska presumeras också när den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet.... En sådan ordning innebär att en presumtion gäller på samma sätt som för par av olika kön och genom utredningens förslag för par av samma kön som är gifta. I vissa fall kan barnet ha kommit till genom samlag och i andra fall kan barnet tillkommit genom assisterad befruktning. Faderskaps- och moderskapspresumtionen när en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet ska utformas på motsvarande sätt som faderskapspresumtionen. ....
Intressant är att i Norge och Danmark är det lättare för samkönade kvinnliga par att få delat juridiskt föräldraskap medan reglerna är mer restriktiva i Sverige och Finland. Oavsett vilken regering det blir lär förslagen från utredningen skickas ut på remiss. Sedan ska regeringen sammanställa remissvaren. Förmodligen blir det ett politiskt avgörande från den kommande regeringen i mitten av 2019.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar