fredag 2 augusti 2013

Mp, v, pp och fi har "perfect record" inom HBT-politken. Tätt följda av fp, s och c.


Rapport om de politiska partiernas HBT-politik 2013.
 
Jag gör här en sammanställning av vad de politiska partierna har för åsikter om HBT-reformer, alltså politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Vilka partier är HBT-vänligast?  Och vilka är minst HBT-vänliga?

Min rapport berättar om
1. Partiernas åsikter idag om 10 viktiga aktuella HBT-reformer.
2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.
3. Hur partiernas åsikter har förändrat sig mellan 2012 och 2013.
4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Några intressanta resultat.

- För första gången granskar jag partiernas åsikter om införande av ett tredje juridiskt kön. Det är oenighet både på den borgerliga och röd-gröna sidan. De partier som är tydligt emot reformen utgör dock en minoritet i riksdagen.

- För första gången sedan jag började göra partirapporter 1998 har inget riksdagsparti blivit mer positivt till någon HBT-reform senaste året.

- Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har ”perfect record” när det gäller de reformer jag granskar.

- I regeringen blockerar Kristdemokraterna ett genomförande av jämställda regler för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion medan Moderaterna blockerar att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet.

- Sverigedemokraterna vill avskaffa 4 HBT-reformer och Kristdemokraterna 2. Sverigedemokraterna är det parti som har den minst HBT-vänliga politiken.1. Partiernas åsikter idag om 10 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. När det gäller partier utanför riksdagen har jag tre kriterier för att de ska få vara med. Att de ska ha fått mer än 0.1 % i senaste riksdagsvalet, ha en fungerande riksorganisation och skaffat sig tydliga åsikter om HBT-reformer. Feministiskt initiativ är med i den gruppen sedan tidigare, senaste året har Piratpartiet tagit ställning till diverse HBT-reformer och därför är även de med.

Förklaring av partibeteckningar
s = socialdemokraterna
m = moderaterna
mp = miljöpartiet
fp = folkpartiet
c = centerpartiet
sd = sverigedemokraterna
v = vänsterpartiet
kd = kristdemokraterna
pp = piratpartiet
fi = feministiskt initiativ


1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön.

Ja: mp, v, fi
Möjligen: s, fp, pp
Nej: m, c, sd, kd

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Sydafrika och Nepal tillåter ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har avgjort att ett tredje juridiskt kön ska tillåtas som identfikation på vissa dokument (som pass) men har inte infört reformen i sin helhet i samhället.

Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar.


2. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.
 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.
En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
 
Ja: mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: s, m, sd, kd
Nej:

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen föreslog inte ett sådant diskrimineringsförbud när den lämnade sin rapport 2008. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

4. Arbetsgivare och utbildningansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi,
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta:.Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport februari 2010. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.Regeringen har ännu inte lämnat något förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen. Sommaren 2012 beslutade den borgerliga regeringen att tillsätta en fjärde utredning om aktiva åtgärder mot diskriminering. Den ska redovisa sina resultat senast 1 november 2013.

5. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner.

6. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland, och Skottland har lagar mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

7. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, fi, spi
Möjligen:
Nej: sd, kd

Fakta: Idag råder har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem.

8. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet. Blir det regeringsskifte i valet i Tyskland i höst kan det bli en förändring.

9. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: Svenska regeringen och flera grupper i EU-parlamentet ville att könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens rekommendattion till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte en del av förslaget.

10. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, m, c, fp, v, mp, kd, pp, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter. FN antog 2011 en resolution om vissa HBT-rättigheter. Den är dock inte politiskt bindande för något land, vilket en resolution är för de länder som skriver på den.

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen, varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de båda partierna är för). De två partierna vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Sverigedemokraterna vill återinföra kravet att den som juridiskt vill byta kön ska vara steril och sd är för att avskaffa möjligheten för transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. Det blir -2p

Kristdemokraterna vill visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en civilrättslig giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det. Sverigedemokraterna var tidigare emot att tillåta samkönade par att ingå äktenskap men har accepterat reformen och vill inte avskaffa den,

Övriga riksdagspartier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Deras åsikt är ”möjligen” till att införa ett tredje juridiskt kön när juridiska kön är kvar i svenska lagar. Jag har trots det gett dem 2p när det gäller den reformen eftersom jag betraktar det skulle vara fel att bestraffa pp genom att ge dem sämre poäng när de egentligen är för en mer radikal reform.

Riksdagspartierna får då följande poäng 2013. (Maxpoäng 20)

Miljöpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Piratpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Folkpartiet 19p
Centerpartiet 18p
Socialdemokraterna 18p
Moderaterna 14p
Kristdemokraterna 10p (12-2p)
Sverigedemokraterna 4p (8-4p)


Uppdatering 1.

Ledarsidan på Hallands nyheter (centerpartistisk) kommenterar min HBT-rapport.


3 kommentarer:

  1. Anonym

    Du avslöjar ju övertydligt att ni som gillar kd:s HBT-politik inte har några sakargument utan bara likt en 10-åring på en fotbollsmatch kan säga "heja". Varför säger du inte "heja sd", de är ju ännu mer negativa till HBT-rättigheter? :-)

    SvaraRadera
  2. Snubben verkar ju inte vara helt seriös. Bra text. Måste säga att jag blir väldigt glad av att se att pp inte glöms bort. Heja Bengt! ;)

    SvaraRadera