fredag 28 september 2012

"Hen" föreslås bli med i nytt mp-program.


Miljöpartiet ska anta ett nytt partiprogram 2013. Och det ska också Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Det verkar nästan som om de samordnat sig som en ketchupflaska. Först kommer inget, sedan inget, sedan ska fem riksdagspartier spruta ut sig nya program.

Men mp:s programgrupp där Yvonne Ruwaida, en av de riksdagsledamöter som på 1990-talet tydligast engagerade sig för homorättigheter (som det hette då) varit sammankallande och bland övriga finns f.d. språkröret Maria Wetterstrand m.fl. har nu lämnat ett förslag för sitt partis del. Presenterat av Ruwaida tillsammans med partisekreteraren Anders Wallner som är öppet HBT. Jag har läst programmet och vill ge det både ros och ris.

Först måste det förtydligas att några nya förslag inom HBT-politiken har mp inte i sin programskiss. Och det kanske är väntat, konkreta reformer framförs sällan i den typen av dokument. Däremot har gruppen lämnat något som säkert kan bli kontroversiellt, även i det egna partiet. De använder ordet hen på flera ställen. Godkänner deras kongress det i slutet av våren 2013 blir de först bland riksdagspartierna att ha med det kontroversiella ordet i ett partiprogram.

Vänsterpartiet har använt hen i partimotion.

Jag har själv här på bloggen inte använt ordet hen. Främst av två orsaker. Det känns inte naturligt språkligt, men det är en vanesak givetvis. Min motvilja mot att använda det har minskat i takt med att fler använder ordet. Men även för att ordet kan blockera sakbudskapet i en bloggpost. Det är säkert orsaken till att inget riksdagsparti fram till för en månad sedan i princip undvikit ordet i sina dokument. Men Vänsterpartiet gjorde det för några dagar sedan då de lämnade sin motion om att avskaffa monarkin. Och mp kan alltså blir först att ha med det i ett partiprogram bland riksdagspartierna. Själv betraktar jag som att timingen snart är rätt även för Helds HBT-nyheter att använda hen istället för han eller hon eller vederbörande. Men där är vi ännu inte.

När det gäller debatten om kön, könsidentitet och sexuell läggning har Miljöpartiet senaste 15 åren varit det mest trendkänsliga partiet (jämförelsen med delar av HBT-rörelsens trendkänslighet är intressant). Och det skriver jag inte som något raljerande varken mot mp eller HBT-rörelsen utan snarare som ett konstaterande att det som först drivits av mp ofta blivit andra partiets politik inom områdena några år senare. Sedan har partiet också ibland hamnat fel. Att ha ett språkrör av vardera könet var radikalt givetvis på 1980-talet (även om jag ogillar kvotering) men idag känns tvåkönsresonemanget ibland konservativt, vilken kvot tillhör transpersoner, ska de få ett tredje språkrör?. Mp har också haft heteronormativa problem när det gäller debatten om porr och har det ännu när det gäller våld i nära relationer och sexköpslagen. Precis som övriga riksdagspartier.

Befriande att heteronormativa resonemang är nästan helt frånvarande.

Programgruppen erkänner delvis själva det här problemet.
Precis som feminismen genom åren har förändrats från att se män och kvinnor som två fasta kategorier som kompletterar varandra till att idag se komplexiteten i de samhällsstrukturer som låser in människor i begränsande, socialt konstruerade könsnormer, så har vår feministiska politik utvecklats.
Det är befriande att heteronormativa resonemang som att "porr, prostitution etc. är kvinnoförtryck" inte är med i programförslaget. Att sedan det finns en jämställdhetsaspekt som en av flera förklaringar till att en del far illa inom branscherna måste givetvis förtydligas men aldrig genom heteronormativa generaliseringar. Dock finns ett en rest kvar av heteronormativitet även från programgruppen.

Vi vill ha bättre förutsättningar för fler kvinnojourer i landet parallellt med stöd och skydd för barn och vuxna som utsatts för våld samt professionell behandling av våldsutövarna.

Viktigt att ge skydd åt alla offer för våld i nära relationer.

Jag håller med om att det närmast är skamligt att många kommuner inte tar sitt ansvar och ger ekonomiskt stöd åt kvinnojourer (ett jobb som kommunerna själv egentligen är skyldiga att utföra) Men mp borde förtydliga att det bör startas även mansjourer för offer för våld i nära relationer precis som för kvinnor. Och för den delen könsneutrala brottsjourer för offer för våld i nära relationer. Och för båda könen kan förövaren vara en man, kvinna eller transperson. Om man på allvar är för en könsneutral politik är allt annat ovärdigt. Det kvittar hur många eller få som finns i varje grupp av brottsoffer. Varje människa har rätt till skydd.

Programgruppen föreslår att följande ska vara med.
För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet, måste alla få lika möjligheter. Oavsett om du fötts som kvinna eller man, som fattig eller rik, i Sverige eller i utlandet, med eller utan psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, och oavsett sexuell läggning, ska du ha samma chanser att skaffa dig det liv, den utbildning och det arbete du vill och önskar. Ingen ska utsättas för hatbrott. Därför måste arbetet för lika rättigheter integreras på alla områden i samhället.

Jämställdhet och snäva traditionella könsnormer begränsar människors fria livsval. Det kan handla om kvinnor som trots goda meriter har svårare att göra karriär inom universitet och näringsliv eller män som av omgivningens förväntningar pressas till oönskade karriärvägar. Vi anser att både kvinnor och män ska kunna välja den väg i livet som passar dem utan att begränsas av gamla idéer om vad kvinnor och män bör eller kan göra. Omotiverade löneskillnader mellan könen ska inte förekomma och så kallade kvinnliga yrken ska uppvärderas.
Så långt är allt väl. Men sedan är följande med.
All diskriminering till följd av etnicitet, medborgarskap och religion ska vara olaglig. Hela samhället, myndigheter, arbetsgivare, fackföreningar och frivilligsfären, som till exempel antidiskrimineringsbyråer, ska involveras i arbetet mot diskriminering. Om samhället ska bli öppnare behövs ett effektivare arbete mot antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi, homofobi och transfobi.
Alla typer av diskriminering är lika allvarliga.

Det är givetvis totalt oacceptabelt att utpeka bara två av de sju diskrimineringsgrunderna när det gäller att "att all diskriminering ska vara olaglig". Att rangordna diskrimineringsgrunder på det viset borde vara pinsamt för programgruppen. Mp bör fundera på allvar om de verkligen menar att utländska medborgare aldrig ska "diskrimineras" i relation till svenska medborgare (oavsett etniskt ursprung). Det finns inte något land i världen som ger utländska medborgare exakt samma rättigheter som utländska medborgare när det gäller skydd mot utvisning och rätt att få beträda militära områden.

Men min främsta poäng handlar om att all diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet givetvis ska vara lika olaglig som diskriminering p.g.a. etnicitet och religion. Ännu idag gäller föräldraskapspresumtionen vid inseminationer bara för olikkönade par, inte för lesbiska par. Skärp er programgruppen! Den del av programmet som har koppling till HBT är också synnerligen tunt. Man ska få leva som man är skriver de visserligen men det skulle ju tom kd och sd kunna hålla med om. Mer konkretion behövs. Några tips.

Tips om konkreta HBT-reformer i partiprogrammet.

1. Förtydliga att diskriminering p.g.a. könsidentitet bör komma med i regeringsformen. Av de sju diskrimineringsgrunder i den "vanliga" lagen är det bara könsidentitet som inte är omnämnt i diskrimineringsförbudet i regeringsformen. Ni behöver inte vara oroade att reformen kommer genomföras innan programmet är klart. Både sossarna och moderaterna tvekar ännu och mitt tips är reformen genomförs tidigast 2018 - men då krävs det att partierna som är för, mp, fp, c och v faktiskt står för den. Även i sina partidokument.

2. I den del som handlar om diskriminering i arbetslivet bör mp förtydliga att arbetsgivare bör få skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. alla diskrimineringsgrunder i lagen. Idag gäller det kravet bara för kön, etnicitet och religion, inte för sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder.

3. I det kapitel som handlar om internationell politik borde mp kunna förtydliga att de är för en HBT-konvention i FN och att samkönade par som ingått äktenskap i ett EU-land ska få det accepterat oavsett till vilket övrigt land i unionen de flyttar. Viktiga principiella reformer och återigen vill jag förtydliga att de två reformerna, tyvärr, inte lär genomföras närmaste åren.

Individer, inte kulturer, har rättigheter i en demokrati.
Vi ser positivt på att Sverige är ett mångkulturellt land.
Er intention är säkert positiv men i ett demokratiskt land med respekt för mänskliga rättigheter är det individer och inte kulturer som har rättigheter. Bättre vore att förtydliga att ni ser positivt på att det finns en etnisk mångfald i Sverige. Att oreserverat hylla mångkultur kan leda till acceptans av saker som vi vanligen aldrig skulle tillåta bland etniska svenskar. Mp borde förtydliga att vissa mänskliga rättigheter som jämställdhet mellan könen, HBT-personers rättigheter, barns rättigheter att slippa bli agade, ungdomars rätt att fritt få välja partner oavsett vad deras föräldrar tycker ska gälla alla här oavsett etniskt ursprung. Att ducka i den debatten är bara fegt.


Uppdatering 1.

Mp har publicerat delar av min kommentar på sin partiprogramsblogg.

Nej, jag har inte blivit mp-medlem eller mp-sympatisör. Men när jag mailade mina kommentarer om utkastet till nytt partiprogram till deras partistyrelse och riksdagsgrupp och en del andra så mailade en i programgruppen, Anders Åkesson, och även Helene Öberg, sammankallande i mp:s partistyrelse och bad mig publicera mina kommentarer på deras programsida. Och visst publicera det om ni vill det var min kommentar till dem. :-)

Och nu är delar av min artikel publicerad på Miljöpartiets partiprogramsblogg. Jag påpekar också i mailet till mp-politikernaa att jag för första gången betraktar partiet som regeringsdugligt (precis som Alliansens fyra partier och Socialdemokraterna redan är oavsett vad man tycker om deras politik i sak).

Ska bli kul att kolla hur reaktionen blir när jag planerar skicka motsvarande mail till s, m, fp och c när deras utkast till partiprogram blir klara.

1 kommentar:

  1. Ser med ganska "what the fuck" ögon på det att de separerar ut HBT-rättigheter från det som "skall vara olagligt". Som du skriver, så skall det ju aldrig vara tillåtet att diskriminera oavsett anledning.

    Man kan ju hoppas att det är en felskrivning och ett ärligt misstag.

    Om det är en sak som jag faktiskt kan ge SD och andra nationalister rätt i (till viss mån) så är det att dagens politiker i "sju-klövern" gärna duckar undan för problem som mångkultur faktiskt tar med sig. Synen på kvinnor, HBT och hedersrelaterat våld är stenhårda exempel på vad som inte skall få förekomma i Sverige, enligt min åsikt och mina värderingar.
    Svensk lag skall gälla alla som vistas i vårt land och aldrig skall straff förmildras eller undvikas för kulturuttryck som faktiskt skadar individer.

    SvaraRadera