måndag 1 juni 2015

Ingen förbättring av transpersoners hälsosituation enligt ny enkät.


Idag har Folkhälsomyndigheten publicerat rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. Och trots att gruppens juridiska rättigheter i Sverige förbättrats senaste 10 åren verkar hälsosituationen inte blivit mer positiv. Från sid 12 i rapporten.
Kränkande behandling: Över hälften av respondenterna angav att de minst en gång under de senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande behandling eller bemötande, framför allt på grund av sitt könsuttryck.

Diskriminering: 65 procent av respondenterna angav att de har avstått från olika aktiviteter under de senaste 12 månaderna, av rädsla för att bli dåligt behandlade eller diskriminerade på grund av sin transerfarenhet. Bland annat har respondenterna avstått från att delta i sociala evenemang, närma sig människor de inte känner och gå på gym eller träna.

Våld: Ungefär var femte respondent svarade att de någon gång utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet. Vidare har över en tredjedel blivit utsatt för psykiskt våld under de senaste 12 månaderna, framför allt på allmän plats eller nöjesställe. Många har utsatts för sexuellt våld och 30 procent angav att de någon gång har blivit tvingade till sex mot sin vilja.

Trygghet: Nästan hälften av respondenterna angav att de ofta eller alltid avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna , rånade eller ofredade på något annat sätt.
De flesta mår hyfsat bra.

Från den artikel som Dagens nyheter har om rapporten.
Enligt Louise Mannheimer, chef för enheten om hälsa och sexualitet på Folkhälsomyndigheten, är situationen i princip oförändrad. – Kränkningar är vanliga och många transpersoner uppger att de inte vågar gå ut ensamma. Det är ju ändå 2015, säger hon.
Mest förfärligt är att 37 % någon gång senaste året allvarligt resonerat om ta livet av sig. Bland 15-19-åringarna är den siffran 57 % (sic!). De flesta transpersoner som medverkat i enkäten mår dock hyfsat bra. När fler homosexuella och bisexuella gick ut öppet för 10-20 år sedan fanns det tecken på att hatbrotten och diskrimineringen av gruppen ökade. Det kan vara samma orsak nu. Den teorin får stöd av att yngre transpersoner oftare än äldre är öppna inför omgivningen enligt rapporten men att det också är vanligare att de utsätts för  diskriminering och hatbrott. Mitt tips är att det kommer bli bättre även för transpersoner så småningom.

Bristande förtroende för politiker och sjukvården.

Det här visar något som egentligen är självklart. Det räcker inte med bra lagar (även om vissa brister ännu finns när det gäller transrättigheter) utan även attityder är viktiga. Allvarligt är att 43 % har lågt förtroende för sjukvården, 51 % för skolan, 60 % för polisen och 71 % för riksdagen-regeringen samt arbetsförmedlingen. I höst blir det en uppföljning av delar av rapporten.
Regeringsuppdraget som är grunden till denna rapport innehåller uppmaningar om att ta fram kunskap kring transpersoners livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Det befintliga kunskapsunderlaget kompletteras under hösten 2015 med en kvalitativ studie för att öka förståelse n för transpersoners upplevda sexuella hälsa samt med fördjupningsstudier som bygger på resultaten från denna enkätstudie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar