fredag 22 mars 2013

S i Stockholm vill avskaffa juridiska kön.


Centerpartiet startar sin stämma (kongress) idag där de ska besluta om ett nytt idéprogram. Men redan om några veckor, 3-7 april, ska riksdagens största parti, Socialdemokraterna, avgöra vad som ska vara med i deras nya principprogram. Stockholms partidistrikt lämnar ett radikalt förslag i en motion (D297), att avskaffa juridiska kön.
Ett könsneutralt språkbruk har spridit sig allt mer i vårt land under de senaste åren, det är inte längesedan en talesperson var en talesman. Språket kan användas för att befästa normer, men också för att förändra rådande normer. Vårt parti bör vara framkanten av denna utveckling och stödja användningen av uttrycken hen och en. Könsneutrala pronomen bidrar till att inte befästa ”vad som är kvinnligt och vad som är manligt” vilket är viktig för att alla människor ska uppleva att de legalt och socialt behandlas lika. Det gäller inte bara kvinnor utan även transpersoner, som upplever att de helt eller delvis tillhör ett annat kön än sitt biologiska.

Även i lagar och regler befästs kön. Frågan är om juridiskt kön behövs i ett modernt samhälle där alla har lika rättigheter inför lagen eller om det är något som hör hemma i en svunnen tid då kvinnor stod under förmyndarskap av sina män. Oönskade konsekvenser när det gäller exempelvis fördelning av föräldrapenning eller försäkringsvillkor skulle kunna lösas genom att dessa i varje enskilt fall istället utgår från biologiskt kön. Om vi kommer ifrån att människor från födseln märks ut som man eller kvinna i folkbokföringen skulle det vara ett steg på vägen ur det könsnormativa samhället till en värld där kvinnor är verkligt likställda. Dessutom skulle det för transpersoner få konsekvensen att de slipper besväras och diskrimineras för att de i många formella sammanhang anses tillhöra ett kön som de varken identifierar sig med eller ger uttryck för att tillhöra.
Det konkreta yrkandet är följande.
Att besluta att Socialdemokraterna ställer sig bakom en utredning av ett avskaffande av begreppet juridiskt kön.
När jag granskar handlingarna kan jag inte hitta att partistyrelsen någonstans kommenterar det förslaget, vilket är fegt av dem. Oavsett vad man tycker om förslaget förtjänar det en kommentar som andra motionsyrkanden. Jag är själv emot att idag avskaffa juridiska kön, dels för att det inte finns något som helst folkligt stöd för det, för det andra att jag inte betraktar indelningen i kön som ett allvarligt problem i sig, vill man komma bort från tvåkönsnormen är införandet av ett tredje kön att föredra. Men jag tycker också många som jobbar för jämställdhet och är för avskaffande av kön är hycklande. Igen och igen hänvisar de till statistik om fördelningen av hur juridiska män och juridiska kvinnor beter sig, och kritiserar snedfördelning.

Sedan hävdar de att det juridiska könet inte är relevant. Och motionärerna från sossarna i Stockholm närmast slår knut på sig själva när de ska lösa problemet. För när folk ska med i statistik då ska det biologiska könet räknas, snacka om att vara biologistisk och heteronormativ, mer än hur lagarna är idag. Men det är bra det förs en debatt inom Socialdemokraterna om att juridiska kön bör problematiseras, om än inte avskaffas idag.

HBT-socialdemokrater i Göteborg har lämnat in en motion (D142) som fått stöd av partidistriktet i staden.Motionens konkreta förslag är följande.
Socialdemokraterna tar initiativ till att vi, där vi agerar som arbetsgivare, tecknar anti-diskrimineringsavtal med kollektivavtalsstatus med de fackliga organisationerna.
Partistyrelsen yrkar (sid 223) varken bifall eller avslag på motionen utan vill den ska "vara besvarad" med följande motivering.
Partistyrelsen anser att en motionärs yrkande om att Socialdemokraterna, i sin roll som arbetsgivare, ska ta initiativ att teckna kollektivavtal om anti-diskriminering är ett bra förslag men anser att det är upp till parterna på arbetsplatsen att ta ett sådant initiativ. Det är dock viktigt att man håller sig inom ramarna för EU-rätten när avtalen träffas.
I januari kommenterade jag det första utkastet till nytt principprogram för Socialdemokraterna och kritiserade att transpersoner inte ens var omnämnda där. Dessbättre har partistyrelsen ändrat i den delen och lagt till några ord om transpersoners situation i sitt förslag till nytt principprogram.
När tillhörigheten till en viss grupp medför systematiska skillnader i människors livsvillkor och chanser till ett gott liv, visar detta på förekomsten av en maktstruktur. Den enskilde individen blir inte sedd och bemött som person och får inte utvecklas i enlighet med egna förutsättningar och val. Valen underordnas istället individens tillhörighet till en viss grupp, bestämd av klass, kön eller etnicitet, av funktionsförmåga eller ålder,av sexuell läggning,könsidentitet eller könsuttryck. Många människor möter också en dubbel eller flerdubbel underordning, där olika maktstrukturer samverkar med varandra.
Det här är dock också i princip det enda i ett långt förslag till principprogram som berör HBTQ-personer. Det är magert, för att uttrycka det milt. Partistyrelsen har däremot långa stycken om jämställdhet och integration. Med rätta. Men kontrasten blir desto tydligare, HBTQ-personers situation berörs med några få ord.

2 kommentarer:

 1. Första stycket ska lyda (D297):
  Ett könsneutralt språkbruk har spridit sig allt mer i vårt land under de senaste åren, det är inte länge sedan en talesperson var en talesman. Språket kan användas för att befästa normer, men också för att förändra rådande normer. Vårt parti bör vara framkanten av denna utveckling och stödja användningen av uttrycken hen och en. Könsneutrala pronomen bidrar till att inte befästa ”vad som är kvinnligt och vad som är manligt” vilket är viktig för att alla människor ska uppleva att de legalt och socialt behandlas lika. Det gäller inte bara kvinnor utan även transpersoner, som upplever att de helt eller delvis tillhör ett annat kön än sitt biologiska.

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Tack för din kommentar. Jag hade många problem tekniskt när jag skulle publicera bloggposten vilket är en orsak till att jag nu ser det kommit in en del ord i första stycket som inte skulle varit där. Men nu är det förtydligat.

  Bengt

  SvaraRadera