måndag 18 mars 2013

Generellt bra från fp-programgrupp om HBTQ men kritik mot heteronormen saknas.


Folkpartiet ska i höst anta ett nytt partiprogram. Idag lämnar programgruppen med riksdagsledamoten Christer Nylander som ordförande ett första utkast. Bland övriga ledamöter finns bl.a. f.d. EU-parlamentsledamoten Marit Paulsson.

Nu har jag ju en gång varit politiker i Folkpartiet. Men lämnade partiet 2007. Sedan dess försökte jag till en början att inte lämna för mycket kommentarer om partiet. I synnerhet inte berömmande. För en del människor trodde att jag ännu var kvar i partiet, faktum är att jag senast för några dagar sedan på Malmö stadsbibliotek mötte en man (med sympatier till vänster) som inledde med "du som är fp-politiker". "Kalla mig inte fp-politiker, jag har lämnat partiet sa jag vänligt men bestämt". Men jag vet andra som lämnat partipolitiken som har samma erfarenhet.

Bra om HBTQ-rättigheter.

När jag bedömer program från partier som HBTQ-aktivist fokuserar jag främst på de delar som handlar om HBTQ-rättigheter, jämställdhet, antirasism, yttrandefrihet etc. Sedan kan jag ha både positiva och negativa åsikter om m andra delar av politiken när det gäller programförslaget. Utan att recensera de delarna. I den del av förslaget till nytt partiprogram som handlar direkt om HBTQ-rättigheter är följande med.
Alla ska ha samma rätt att forma sitt liv och bilda familj oav­sett kön­si­den­ti­tet eller könet på den man äls­kar. Där­för ska all lag­stift­ning vara jäm­lik i för­hål­lande till sex­u­ell lägg­ning eller könsidentitet.

Libe­ra­ler ska verka för ett öppet sam­hälls­kli­mat där ingen kän­ner sig tvungen att dölja sin kär­lek eller sin kön­si­den­ti­tet, och ingen för­ut­sätts vara hete­ro­sex­u­ell så länge inget annat sägs. Det all­männa har ett sär­skilt ansvar att se till att skola, vård, äldre­omsorg och annan ser­vice ges på jäm­lika villkor.

Sve­rige ska verka i EU och inter­na­tio­nellt för hbt-personers rät­tig­he­ter som en del av de mänsk­liga rät­tig­he­terna. Dis­kri­mi­ne­rings­skyd­det på EU-nivå ska stär­kas. Rätts­ak­ter inom ramen för EU-samarbetet ska erkänna den sam­kö­nade famil­jen fullt ut.
Markering mot kulturrelativism.

Det är precis så här ett partiprogram som handlar om HBTQ-rättigheter ska se ut. Det är radikalt annorlunda än Folkpartiets gamla partiprogram från 1997 där det (trots att fp då drev homoreformer i riksdagen) inte fanns någon formulering om att samkönad kärlek är lika mycket värd som olikkönad. Bara att homosexuella inte ska bli diskriminerade. Från jämställdhetsdelen.
Brott ska ald­rig rela­ti­vi­se­ras med hän­syn till pat­ri­ar­kala tra­di­tio­ner eller heders­be­grepp. Heders­re­la­te­rat våld och för­tryck är ett all­var­ligt hot mot indi­vi­ders fri­het och en jäm­ställd­hets­fråga som berör både kvin­nor och män.

Reli­giös sär­lag­stift­ning inom famil­je­rät­ten står i mot­sats till jäm­ställd­het och kvin­nors fri­gö­relse, och ska inte tillå­tas i Sverige.
Det är bra att Folkpartiets programgrupp markerar mot kulturrelativism. Sedan ger Folkpartiet stöd åt sexköpslagen (vilken jag är kritisk emot) men aldrig med en heteronormativ retorik om att prostitution handlar om att "män köper sex av kvinnor" och där andra typer av sexförsäljning osynliggörs.
Pat­ri­ar­kala makt­struk­tu­rer begrän­sar indi­vi­dens fri­het och möj­lig­het att delta fullt ut i sam­häl­let.
Fp:s ordförande gjorde bort sig.

Det är positivt Folkpartiet fastslår att patriarkala maktstrukturer finns. Ännu bättre vore om det även kom med i förslaget att heteronormativitet är ett problem. Partiets ordförande Jan Björklund gjorde bort sig 2007 efter att dåvarande landsmötet (kongressen) uttalat att heteronormen är fel med att kalla en sådan markering för "trams". Björklund tyckte inte heteronormen var ett problem. Dessbättre har hans ministerkolleger bl.a. Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag därvidlag varit mer tydliga och har ett genuint engagemang för HBTQ-rättigheter. Men att markera mot heteronormen borde kunna komma med i ett partiprogram av ett parti som kallar sig liberalt 2013. Men det är en av få invändningar jag har mot programmet i de delar jag granskat främst. Från vårddelen finns följande med.
All vårdre­la­te­rad sta­tistik ska ana­ly­se­ras ur ett genus­per­spek­tiv. Kun­ska­pen om skill­na­der mel­lan kvin­nors och mäns sjuk­doms­bil­der måste för­bätt­ras och hbt-kompetensen inom vår­den stärkas.
Tvåsamhetsnormen finns inom fp och övriga borgerliga partier.

Tyvärr finns det en del inom heteronormen som Folkpartiet själva måste jobba med, tvåsamhetsnormen. I riksdagen är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att starta en utredning om barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare om en domstol bedömer det vara till barnets bästa. Men hittills har Folkpartiet och övriga borgerliga partiet kategoriskt avvisat en sådan utredning. Det är inte att vara för den moderna familjepolitik som Folkpartiet i sitt förslag till program säger sig vilja jobba för.

En del kanske nu tror att det här en en välvillig recension för att jag varit fp-politiker. Men notera jag har varit, inte är, och har inga som helst planer på att gå med i varken Folkpartiet eller något annat parti. Men jag har ännu socialliberala värderingar. Och programförslaget från fp-gruppen är oväntat bra i de delar jag granskat. Förutom att det vore positivt med en markering emot heteronormativitet. Och att fp faktiskt har en hemläxa att göra när det gäller att konstatera att det kanske kan vara till barnets bästa att ibland få fler än två vårdnadshavare.


Uppdatering 1.

En till sådan här fadäs kan leda till ministerbyte.


Migrationsminister Tobias Billström (m) ber om ursäkt för sin kommentarer om människor hårfärg och ögonfärg.. Det var det enda rätta han kunde göra. Vissa har idag antytt att han skulle menat något rasistiskt det tror jag inte en sekund på, för övrigt är Billström inte själv blond och inte de flesta etniska svenskar heller. Men hans kommentar var klumpig och orsakade, med rätta, skarp kritik. Vi kan alla göra fel och det är bra Billström ber om ursäkt. Det är mänskligt att fela. Men en minister med ansvar för migration måste också konstatera att utrymmet för fler sådana här fadäser är extremt begränsat efter en sådan här kommentar. Händer det fler gånger så bör Alliansen pröva om han är rätt person på sin post.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar