söndag 7 oktober 2012

Mp ensamma - igen - att ha med HBT i budgetförslag.


När man granskar riksdagspartiernas budgetförslag från HBT-synvinkel är det inget av dem som förtjänar beröm egentligen. För det första kan man konstatera att tystnaden om HBT-personers rättigheter är total i budgetförslagen från regeringen (Alliansen), Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Alla de politiker till höger, mitten och vänster som besöker Stockholm Pride och andra HBTQ-festivaler och där bedyrar att de givetvis prioriterar HBT-rättigheter orkade inte ens få med något om det i sina egna partiers förslag. Förutom Miljöpartiet som i sin alternativbudget, Nya jobb i ett modernare Sverige, har med följande. Från sid 43.
Miljöpartiet saknar helt satsningar mot islamofobi och antisemitism i regeringens budgetar och noterar med oro att HBTQ-personer fortsätter att osynliggöras
Från sid 59-60.
Det demokratiska samhället bygger på idén om alla människors lika värde och rättigheter. Det förutsätter att individers liv och villkor inte styrs eller bestäms av olika förväntningar och begränsande normer. Miljöpartiet arbetar för ett samhälle där alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggningeller könsuttryck ges samma förutsättningar.....
Det är positivt att mp som ensamt riksdagsparti har med HBTQ-personers rättigheter explicit i sin alternativbudget. Men här är en annan del av dokumentet. Från sid 59-60.
Miljöpartiet anser att utsatta gruppers möjligheter att ta tillvara sina rättigheter måste stärkas, men också att samhället måste ta sitt ansvar för att motverka rasism och diskriminering. Rasism och diskriminering innebär för många människor i Sverige sämre tillgång till jobb, bostad och nöjesliv, men också risk för hälsoproblem, minskat förtroende för samhället och svårigheter för individen att ta vara på sina rättigheter. Vi vill också ge antidiskrimineringsbyråerna större möjligheter att driva diskrimineringsmål i domstol. Samt se över hur möjligheten att processa strukturell diskriminering i domstol kan utvecklas. Skolan är en nyckelarena för att motverka rasism i samhället. Det finns tydliga samband mellan utbildning i mänskliga rättigheter och attityder gentemot minoriteter. Lärares kunskap i mänskliga rättigheter, mångfald och konflikthantering behöver prioriteras. Miljöpartiet satsar 50 miljoner kronor för kompetensutveckling för lärare inom ramen för Forum för levande historias verksamhet.
När jag kommenterade första utkastet till nytt partiprogram för mp konstaterade jag att att programgruppen rangordnade etnicitet och religion före andra diskrimineringsgrunder. Och nu slarvar de igen. Varför bara nämna just rasism explicit och inte HBT-fientlighet? Eller för den delen sexism? Mp gör om samma fel. Det är dags de lär sig att alla typer av intolerans och diskriminering är lika allvarliga.Och ska man nämna olika typer av intolerans kan man konstatera att rasism och homofobi är de vanligaste enligt statistik bl.a. från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Om man annars granskar mp:s förslag i sak är flera av dem intressanta, skolan, antidiskrimineringsbyråers situation etc.

Bortser man från Sverigedemokraterna som haft både positiva (men då riktade mot arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare) och negativa (ensidigt fokus på "kärnfamiljens betydelse") kan man konstatera att det bara var mp som hade med något med koppling till HBT i de budgetförslag som lämnades hösten 2010, våren 2011 och våren 2012. Vänsterpartiet var ensamma om att ha med något om HBT hösten 2011.

Det man möjligen kan tycka är tråkigt är att de båda huvudalternativen i svensk politik, Alliansen och Socialdemokraterna, inte tycker det är värt att nämna i centrala budgetdokument att man ska prioritera jobba mot diskriminering av HBT-personer. Vill förtydliga att jag för regeringens del bara tar med själva huvudbudgetdokumentet, varje regering (nuvarande och tidigare s-regeringar) har sedan givetvis med i detalj hur de vill myndigheter ska jobba mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning men för att det ska bli rättvisande mot oppositionspartierna tar jag inte med det.


Uppdatering 1.

Ikväll hålls en partiledardebatt i SVT. Den borgerliga regeringen lovade i våras att försöka lämna ett konkret förslag (en s.k. departementspromemoria) i september om att avskaffa kravet att vara steril för att få byta kön juridiskt. Ännu 7 oktober har inget förslag presenterats på regeringens hemsida. Kommer s, v och mp ta upp tvångssteriliseringarna i debatten och försöka pressa regeringspartierna? Är det någon från övriga sju partier som kommer kritisera sd för att de ännu är för tvångssteriliseringar av transsexuella?

Kommer någon från s, v och mp kritisera Alliansen för att den ännu inte lämnat förslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion vid inseminationer vid kliniker? Att regeln för lesbiska och olikkönade par ska jämställas, något som redan 2007 föreslogs i en utredning.

Kommer Fredrik Reinfeldt (m) och Stefan Löfven (s) berätta att de blivit för att transpersoner ska få skydd av regeringsformens diskrimineringsförbud nästa gång det blir en utredning av grundlagarna? En reform som s, m, sd och kd ännu tvekar om medan mp, fp, c och v är för den.

Kommer HBT att ens nämnas av någon i debatten? För just mp, fp, c och v kunde HBT-rättigheter vara något att profilera sig för. Min bedömning är att det med de hyfsat HBT-vänliga attityder vi nu har i Sverige skulle strategiskt tjäna på det i relation till de två stora partierna och i relation till kd och sd. Förutom att det är rätt i sak, HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar