fredag 4 maj 2012

S och v vill avskaffa tvångssteriliseringar redan i sommar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar nu ett gemensamt förslag i riksdagen om att tvångssteriliseringarna av transsexuella ska avskaffas redan i sommar. Miljöpartiet har som ensamt riksdagsparti med HBT-rättigheter i sin vårbudgetmotion. Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven (bilden) kommenterade HBT i sitt 1-maj-tal, däremot inte Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. Men först till debatten om könstillhörighetslagen.

S och v föreslår i en s.k. följdmotion till den borgerliga regeringens proposition Ändrad könstillhörighet.att förändringarna genomförs redan från 1 juli 2012.
Vi instämmer i att flera följdändringar i olika lagstiftningar krävs med anledning av den nu aktuella frågan. Vi menar dock att det behovet delvis funnits en längre tid. Ett exempel är transsexuella som bytt juridiskt kön från man till kvinna och som senare i livet får veta att de är förälder till ett barn som avlats i den tidigare könstillhörigheten som man. I dessa fall behövs en föräldraskapsutredning göras och ett faderskap fastställas avseende en person som är juridisk kvinna. I praktiken har dock lösningar hittats trots bristerna i nuvarande lagstiftning. En del av de problemställningar som propositionen nämner har alltså funnits en längre tid, men i praktiken kunnat lösas. Att en översyn av närliggande lagstiftning är nödvändig menar vi alltså inte väger tyngre än avskaffandet av tvångssteriliseringar, detta med hänsyn tagen till demokratiska värden samt då den föreliggande problematiken kan lösas i praktiken.....

Att som det föreslås i propositionen skjuta på frågan ytterligare minst ett år innebär stora problem inte bara principiellt utan också reellt. Många har pausat sina utredningar (ändrad könstillhörighet är en flerårig process) i väntan på lagändring men nu får nu reda på att frågan inte heller nu ska avgöras. Under denna tid kommer transpersoner att ställas inför två val: Det första alternativet är att inte skicka in ansökan, och alltså fortsätta leva med id-handlingar som inte överensstämmer med utseende och identitet. Ett mycket svårt liv för många personer, där många är unga, och kanske har flyttat till ny stad och så vidare för att kunna leva sina liv fullt ut i sitt nya kön - och som lever i skräck för att någon ska "komma på dem", avslöja att de är transsexuella. Detta är också något som ibland leder till hot och våld. Det andra alternativet är att låta sig steriliseras i alla fall, trots att de egentligen inte vill. 


Vi föreslår mot denna bakgrund att kravet på sterilisering för ny fastställelse av könstillhörighet upphävs redan den 1 juli 2012 (se förslag till riksdagsbeslut). Till dess att en översyn av annan lagstiftning och nödvändiga följdändringar vidtagits ska berörda myndigheter och rättstillämpare i aktuella fall göra en analog tillämpning. Detta innebär alltså att när så är nödvändigt ska myndigheter och rättstillämpare tillämpa lagstiftningen på enskilda som bytt könstillhörighet från kvinna till man analogt med kvinna samt enskilda som bytt könstillhörighet från man till kvinna analogt med man. En sådan tillämpning torde också i majoriteten av fallen stämma överens med den intentionen som förelåg vid aktuell lagstiftnings tillkomst, och det är också så eventuell problematik som uppstått hittills synes ha lösts i praktiken
Bevisbördan är nu på Alliansen.

S och v lämnar också ett färdigt förslag till lagförändringar för riksdagen att anta. Jag har själv varit tveksam tidigare till om det är möjligt att avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt och de övriga förslagen i propositionen redan från 1 juli 2012. Men är det möjligt bör det givetvis bli så. Den borgerliga regeringen har allt för länge fördröjt att lämna ett förslag till en frihetlig könstillhörighetslag.

Dessbättre enades de fyra partierna i Alliansen om en bra politik inom området för någon månad sedan. Det som det nu möjligen blir konflikt om är när det ska genomföras. Men när bl.a. riksdagens största oppositionsparti, Socialdemokraterna, lämnar ett förslag om att förändringarna bör genomföras redan i sommar hamnar faktiskt bevisbördan på Alliansen att motivera varför det inte skulle vara möjligt. Kan de inte ge rimliga förklaringar till det bör de borgerliga ledamöterna i riksdagens socialutskott släppa prestigen och yrka bifall till motionen från s och v.

Mp ensamt om att ha med HBT i vårdbudgetförslag.

Varför Miljöpartiet inte är med på motionen vet jag inte. Sista motionsdag var 3 maj, alltså igår, och riksdagens hemsida har ännu inte publicerat någon separat motion från Miljöpartiet och inte heller från Sverigedemokraterna som säkert har invändningar "från andra hållet". Det bör dock förtydligas att den här typen av dokument ofta kommer in i sista stund från oppositionspartierna och det är möjligt att mp och sd lämnat motioner som inte blivit publicerade på hemsidan.

För ungefär en vecka sedan redovisade jag att Sverigedemokraterna för första gången inte hade med något (varken positivt eller negativt) om HBT-rättigheter. Om man granskar Alliansens vårbudget och Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag kan man enkelt dra slutsatsen att inte heller där nämns något om HBT-rättigheter. Det gör det däremot i Miljöpartiets budgetförslag,
Miljöpartiet arbetar för ett samhälle där alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning, könsuttryck med mera ges samma förutsättningar.
Om man bortser från Sverigedemokraterna som haft både positiva (men då riktade mot arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare) och negativa (ensidigt fokus på "kärnfamiljens betydelse") kan man konstatera att det bara var mp som hade med något med koppling till HBT i höstbudgeten 2010 och vårbudgeten 2011. Vänsterpartiet var ensamma om att vara entydigt positiva i höstas och nu får alltså Miljöpartiet återigen den rollen. Det man möjligen kan tycka är tråkigt är att de båda huvudalternativen i svensk politik, Alliansen och Socialdemokraterna, inte tycker det är värt att nämna i centrala budgetdokument att man ska prioritera jobba mot diskriminering av HBT-personer. Vill förtydliga att jag för regeringens del bara tar med själva huvudbudgetdokumentet, varje regering (nuvarande och tidigare s-regeringar) har sedan givetvis med i detalj hur de vill myndigheter ska jobba mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning men för att det ska bli rättvisande mot oppositionspartierna tar jag inte med det.

Socialdemokraternas ordförande kommenterade homorättigheter i sitt tal 1 maj.

Även om Socialdemokraterna inte hade med något om HBT sin vårbuget nämnde dock partiets ordförande Stefan Löfven det i sitt 1 maj-tal.
Socialdemokratin är en frihetsrörelse som vill riva hinder och låta människor utveckla sin kraft. Oavsett om hindret är fördomar kring etnisk bakgrund eller sexuell läggning, oavsett om det är hinder för företagare eller förvärvsarbetare, oavsett i vilken tid och på vilken plats i livet de hindren dyker upp. Därför tänker vi också slåss mot diskriminering, fördom, rasism, hur den än visar sig. Vi vet nämligen att din frihet och dina möjligheter också är förutsättningen för min frihet och mina möjligheter.
Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt kommenterade däremot inte något med koppling till homo- och/eller transrättigheter i sitt 1 maj-tal. 

Det vi kan konstatera är alltså att företrädare för oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hyfsat levererat inom HBT-politiken i år. Även om Jonas Sjöstedt inte hade med något om HBT i sitt 1-maj-tal har han visat ett annat engagemang än Lars Ohly. Stefan Löfven är tydligare HBT-vänlig än Håkan Juholt. Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson har efter en trög start inom området bättrat sig, bl.a. när det gäller debatten om könstillhörighetslagen. 

Det betyder att det är Alliansen som nu måste bevisa att de kan leverera, dels att införa en frihetlig könstillhörighetslag så fort som möjligt men också att genomföra kvarvarande HBT-reformer som bl.a. att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion och att arbetsgivare coh utbildningsansvariga ska ha skyldighet att företbygga diskriminering p.g.a alla grunder i lagen.

Jag önskar min bloggbesökare en trevlig helg.


Uppdatering 1.  

Hollande och Sarkozy oense om homoäktenskap och samkönade adoptioner. 

Det är som bekant inte bara i Sverige det är politisk konflikt om diverse HBT-reformer. 

Idag, söndag 6 maj, håller Frankrike den andra och avgörande omgången i presidentvalet där. Och det får betydelse för homopolitiken. Socialistpartiets Francois Holland vill införa en könsneutral äktenskapslag och att samkönade par ska få adoptera och lesbiska kvinnor kunna bli inseminerade vid kliniker. Nuvarande presidenten, högerpartiet UMP:s kandidat, Nicolas Sarkozy är emot alla tre reformerna. Idag har landet bara en partnerskapslag (både för samkönade och olikkönade par) som ger begränsade rättigheter. 

Trots att Sarkozy och hans parti 2007 lovade att ge par som lever i partnerskap fler juridiska rättigheter har han aldrig genomfört det. När det gäller HBT-rättigheter internationellt (typ att avkriminalisera homorelationer i de 76 länder som ännu har förbud) har dock den franska högerregeringen varit bland de mest pådrivande senaste åren, både inom EU och FN. Något förvånande men positivt givetvis. 

Frankrike var det första landet i världen att 1791 avkriminalisera samkönade relationer med argumentet att det är människors privatsak. Inte ens när landet var ockuperat av nazi-Tyskland har förbud mot homorelationer återinförts. 1985 var Frankrike det andra landet i världen att på nationell nivå (vissa delstater i USA och Australien hade gjort det desförinnan) att införa en lag mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning, det var när socialisten Francoise Mitterand var president. Norge var först 1981 och Sverige blev tredje landet 1987.

Paradoxalt nog har Frankrike idag bland de sämsta lagarna i Västeuropa när det gäller homorättigheter. Men det kan bli ändring på det om Hollande blir ny president och det blir en HBT-vänlig majoritet i franska parlamentet efter de två valen i juni.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar