fredag 18 maj 2012

Dags m blir för förebyggande av HBT-diskriminering


Jag har idag mailat politiker inom Moderaterna om att partiet bör bli för att förbättra diskrimineringsskyddet för bl.a. HBT-personer. 


I det här mailet

Föreslår jag att Moderaterna blir för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen, ett förslag som fått stöd i 3 (tre) statliga utredningar.

Som bekant ska riksdagens arbetsmarknadsutskott 31 maj justera ett betänkande om diskriminering. Nu är det dags att Moderaterna som parti blir för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering. I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter (även representanten för Moderaterna) ense om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.

Tre utredningar har genomförts.

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport 2 februari 2010. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder. I ett pressmeddelande våren 2011 framförde Statskontoret bl.a. följande om den utredning som lämnades till regeringen.. "Statskontoret har på uppdrag av regeringen undersökt effekterna av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567) och i motsvarande bestämmelser enligt de numera upphävda lagarna mot diskriminering".

Nu har alltså tre utredningar behandlat lagen om aktiva åtgärder. Nästa steg är att den borgerliga regeringen ska skicka ut det konkreta förslaget (utredning 2) på remiss. Utredningsförslaget är att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga ägna sig åt aktiva åtgärder åt alla sju grunderna i lagen mot diskriminering. Sex riksdagspartier, Socialdemokraterna, Mlljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att bedriva aktiva åtgärder när det gäller alla sju grunderna i lagen mot diskriminering. Även fackliga organisationerna TCO. LO och SACO är positiva till förslaget.

Betvivlar inte att m är emot diskriminering. 

28 oktober 2011 mailade Karin Juhlin, politisk handläggare för m i riksdagen, följande.
Att homosexuella, bisexuella och transpersoner fortfarande drabbas av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället är givetvis oacceptabelt. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer är en fråga som vi tar på allvar. Moderaternas politik mot diskriminering är inriktad på att: minska diskrimineringen och främja lika rättigheter i samhället oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sverige ska vara ett samhälle fritt från diskriminering. 

Det ska råda likhet inför lagen och som jag skrev tidigare är diskriminering är oacceptabelt, men även om vi har en tydlig lagstiftning betyder det inte att friheten är garanterad. Intolerans mot andra människor, förlegade normer och värderingar går inte alltid att lagstifta bort. Vi bär alla ett ansvar för att förbättra attityderna i vårt samhälle. Här kan det tillexempel handla om arbetsgivares egenintresse, aktiva insatser från folkrörelser och frivilligorganisationer men också om utbildning och insatser från enskilda individer. Så länge det finns diskriminering i vårt samhälle måste arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck fortsätta. 
Det var givetvis ett välvilligt svar i sig. Att Moderaterna som parti är emot diskriminering betvivlar jag inte. Men för några dagar lämnade äntligen regeringen en lagrådsremiss om att förbjuda diskriminering p.g.a. ålder även utanför arbetsmarknaden. Även om arbetet är fördröjt är det välkommet. Men det betyder också att Arbetsmarknadsdepartementet nu på allvar kan börja förbereda ett förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen. Det som behövs nu är ett klartecken från Moderaterna, övriga regeringspartier är redan för reformen.

Moderaterna har utvecklats inom HBT-politiken senaste åren. Det finns dock tendenser till att förnyelsen stannat av. Genom att Moderaterna tydligt säger ja till reformen om att HBT-personer ska få samma skydd i lagen mot diskriminering som en del andra grupper kan partiet visa att förnyelsen fortsätter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar