fredag 9 juni 2017

Nordisk förordning om äktenskap bör gälla även för samkönade par.


Ibland kan några "vanliga" människor starta en debatt som blir politisk och där självaste migrationsministern kommenterar den. Merethe Kleiven och Ylva Kleiven berättade för Sveriges radio i februari om sina problem att de måste adoptera varandras barn.  I april lämnade Barbro Westerholm (l) en fråga i riksdagen om situationen för en del samkönade par..
.... Regeringen har nyligen tillsatt en utredning.... om modernare regler om faderskap och föräldraskap, som bland annat ska överväga om det är lämpligt att införa en föräldraskapspresumtion. Det förefaller lämpligt att den utredningen också skulle kunna överväga hur Sverige erkänner föräldraskap som fastställs i andra länder, när det handlar om samkönade föräldrar. Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: Kan ministern tänka sig ett tilläggsdirektiv till utredningen med den inriktningen?...
Regeringen negativ till att föräldraskapsutredningen får tilläggsdirektiv.

Socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson (bilden) är försiktigt positiv i sak men vill tyvärr inte att det ska göras tilläggsdirektiv.
.... I dag gäller att om ett svenskt samkönat par får barn genom assisterad befruktning utomlands, måste den kvinna som inte har fött barnet adoptera för att bli förälder. Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har föreslagit att detta ska ändras och att samtycke vid assisterad befruktning ska kunna utgöra grund för föräldraskap även om behandlingen sker i utländsk hälso- och sjukvård. Samma regler ska gälla för olikkönade och samkönade par. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom Regeringskansliet. Som Barbro Westerholm nämner har regeringen därutöver nyligen tillsatt en utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap.... Frågor om hur vi ser på avgöranden från andra länder bedöms enligt de internationellt privaträttsliga reglerna. Dessa regler bygger ofta på gemensamma överenskommelser och ömsesidighet. I dag erkänns inte föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som vid en assisterad befruktning inte har fött barnet. Som jag tidigare har uttalat är det naturligt att en utveckling sker även på detta område. Det finns alltså anledning att titta närmare på den fråga som Barbro Westerholm tar upp. Innan dess är det dock lämpligt att arbetet med de nationella reglerna om föräldraskap har kommit lite längre....
Debatten om samkönade par som flyttar från ett nordiskt land till ett annat är även en del av betänkandet Norden i riksdagen. Efter att Vänsterpartiet lämnat en motion om problemen för vissa samkönade par kommenterade övriga riksdagspartier följande.
.... Utrikesutskottet delar civilutskottets uppfattning.... om att det även fortsättningsvis är en uppgift för Sverige att i internationella förhandlingar verka för en reglering på internationell nivå som möter de behov av rättssäkerhet som finns för samkönade par och som jämställer dem med par av olika kön. Detta bör enligt utrikesutskottet också inkludera det nordiska samarbetet....
Nordens länder bör enas om nytt regelverk.

Håkan Svenneling (v) kommenterade situationen när riksdagen 1 juni debatterade betänkandet Norden.
.... Dagens lagstiftning får stora konsekvenser för vissa, som för makarna Kleiven, som har flyttat från Norge till Värmland. Nu gör luckan i lagstiftningen att de måste adoptera sina egna barn. Eftersom svensk lag inte automatiskt godkänner assisterad befruktning gjord i utlandet är makarna Kleiven rent formellt bara föräldrar till var sitt barn – de har två barn. De blev folkbokförda som gifta med varandra. Det var okej. Men de blev ensamma vårdnadshavare till var sitt barn. Om olyckan skulle vara framme och någon av föräldrarna skulle dö blir inte den andra föräldern vårdnadshavare, utan det blir i stället en släkting till den person som har avlidit....
Den här debatten är inte ny. På 1990-talet drev homorörelsen (som det hette då) att det borde införas en nordisk partnerskapskonvention. Idag har alla länder i Norden tillåtit samkönade par att ingå äktenskap och bör kunna enas om att ändra gemensamma förordningen från 1931 om äktenskap till att även gälla samkönade sådana. Samt att medverka till ett regelverk som inte orsakar den här typen av problem för samkönade par.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar