lördag 17 juni 2017

Att regeringen kallar könsneutrala personnummer för en dyr reform är absurt.


Riksdagsledamoten Lotta Johnsson Fornarve (v) lämnade i slutet av maj en s.k. interpellation om könsneutrala personnummer. Tidigare den här veckan debatterade (§ 12 i riksdagsprotokollet för 13 juni) hon med finansminister Magdalena Andersson (s) som tyvärr inte är för någon utredning av reformen. Hon antydde dock att det inte är uteslutet att det blir en sådan senare.
.... Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig dels om jag tänker ta några initiativ för att avskaffa dagens personnummersystem till förmån för ett könsneutralt, dels om jag är beredd att vidta åtgärder för att möjliggöra könsuppdelad statistik oberoende av personnummer. Det finns ett krav på att all individbaserad statistik ska kunna redovisas uppdelad på kön. Att ta bort uppgiften om kön skulle kunna innebära nackdelar för statistik och forskning. Det är också viktigt att komma ihåg att alla förändringar av personnumrets konstruktion får stora ekonomiska återverkningar för det stora flertalet aktörer i samhället och att de totala konsekvenserna är svåra att överblicka.... Regeringen har också gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat identifiera de hinder som finns i samhället för transpersoners möjligheter att leva i enlighet med sin könsidentitet och vid behov föreslå insatser för att åtgärda eventuella brister. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att i dag ta ställning till någon ny översyn av personnummersystemet eller åtgärder för att möjliggöra könsuppdelad statistik oberoende av personnummer.... 
Ingen dyr reform.

Lotta Johnsson Fornarve (v)
.... Ett könsneutralt personnummer har många fördelar. Förutom att det inte pekar ut en persons kön kommer personnumret inte heller att behöva ändras exempelvis efter att en person ändrat sitt juridiska kön....
Magdalena Andersson (s)
.... Att göra om personnumren skulle vara väldigt kostsamt för samhället i helhet, och jag är inte säker på – det får man verkligen fundera över – om det som allra bäst hjälper dessa personer är att lägga resurser där....
Att hävda att införande av könsneutrala personnummer skulle vara "väldigt kostsamt" för samhället är absurt. Från utredningen (sid 77-78) 2008 om personnummer.
.... Skatteverket har uppskattat sina kostnader till 10 miljoner kronor. SCB har inte uppskattat någon kostnad för detta alternativ eftersom byrån bedömer att det inte är ett lämpligt alternativ för dess verksamhet....
Notera att bland de många alternativ som granskades var införande av könsneutrala personnummer billigast för Skatteverket. Bara hälften av kostnaden för det alternativ som sedan blev genomfört, fiktiv dagsiffra. När Sverige hade kaos i migrationssystemet hösten 2015 hävdade Magdalena Andersson att ökade direkta kostnader med drygt 20 miljarder för den typen av utgifter inte var några problem för statsfinanserna. Min poäng är att införande av könsneutrala personnummer inte kan avfärdas med ekonomiska argument om man är för reformen i sak. Kostnaden för den är bara någon promille jämfört med de bidragsökningar och skattesänkningar som diverse partier föreslår.

S-mp-regeringen bör tillsätta en utredning om könsneutrala personnummer.

Lotta Johnsson Fornarve (v)
.... När det gäller möjligheten att föra könsbaserad statistik menar RFSL att detta är fullt möjligt även om vi inför könsneutrala personnummer. Man ger några exempel på hur det kan gå till och pekar bland annat på att statistik över jämställdhet kan föras ändå samt att möjlighet att samla registerdata finns ändå, utan att juridiskt kön är synligt i vardagen. Anledningen till detta är att det könsneutrala personnumret knyts till ett juridiskt kön i skatteverkets digitala personbild....
Magdalena Andersson (s)
.... Regeringen har försökt att lösa problemet med att det tar för lång tid att byta personnummer genom att särskilja den juridiska och den medicinska processen. Det är ett viktigt steg på vägen. Jag vill gärna invänta den utredning som nu pågår innan jag tar ställning till om vi ska ta ytterligare steg i denna riktning....
I riksdagen är ena regeringspartiet, mp, samt v för att införa könsneutrala personnummer. Sd och kd är emot. Övriga partier tvekar. Liberalerna (som generellt är det HBTQ-vänligaste borgerliga partiet) har meddelat att de inte vill ta ställning till reformen innan det genomförts en utredning av den. Regeringen bör tillsätta en sådan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar