måndag 11 januari 2016

Regeringen vill utreda socialtjänsten men sviker igen HBTQ-asylsökande.


Socialstyrelsen får 1 miljon 2016 för att lämna förslag "om vilka insatser eller vilken typ av kunskapsstöd som det finns behov av inom socialtjänstens olika verksamhetsområden för hbtq-personer med fokus på individ- och familjeomsorgen". Syftet med rapporten är "att höja kunskapen om hbtq-personers villkor och levnadsförhållanden och hur diskriminering kan ta sig uttryck inom socialtjänstens område och därmed öka förtroendet för socialtjänstens insatser genom att säkerställa ett likvärdigt och professionellt bemötande." En delredovisning ska lämnas hösten 2017 och slutrapporten våren 2018.

Ett annat nytt uppdrag för Socialstyrelsen är att "redovisa hur frågor som rör unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom ramen för myndighetens övriga uppdrag gällande psykisk hälsa." För tredje året i rad ska Polismyndigheten "redovisa vilka åtgärder som har vidtagits som ett resultat av uppdraget att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott".

HBTQ-rapportering frånvarande i regleringsbrevet till Migrationsverket.

Så långt är det bra. Men s-mp-regeringen har för 2016 tagit bort kravet på Migrationsverket att återrapportera om situationen för HBTQ-asylsökande. Den dåvarande nya borgerliga regeringen införde det för första gången inför 2007 och det har sedan varit med varje år, även s-mp-regeringen beslutade det för 2015.
Myndigheten ska särskilt redovisa:... Den rättsliga kvaliteten i myndighetens beslutsfattande med hjälp av för ändamålet lämpliga bedömningsgrunder. Hur rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas säkerställts.
Det här är ännu ett svek från s-mp-regeringen emot HBTQ-asylsökande. Trots att båda partierna inför valet 2014 lovade att, om de blev regeringspartier, tillsätta en utredning om hur HBTQ-asylsökandes ärenden hanteras gjorde regeringen en helomvändning bara ett halvår senare och kommenterade att en sådan inte "behöver göras".

Man kan tycka vad man vill om hur generös eller restriktiv Sveriges flyktingpolitik ska vara. Men vallöften är till för att hållas. Och HBTQ-asylsökande förtjänar en rättssäker prövning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar