tisdag 21 mars 2017

Vänsterpartiet har rätt om könsneutrala lagtexter även om partiet är inkonsekvent.Riksdagens civilutskott har nu publicerat sitt betänkande Familjerätt. Ett enigt utskott lämnar fyra s.k. tillkännagivanden till s-mp-regeringen. Bland dem finns följande.
.... Regeringen bör snarast möjligt återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att möjligheten att i undantagsfall erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsas ytterligare....
Det är positivt, tonåringar yngre än 18 år ska skyddas från att bli bortgifta p.g.a. tvång eller socialt tryck från sin omgivning. Ledamöterna har även i enighet fördömt månggifte.
.... Enligt utskottets mening är det oroande att så många som 300 personer är registrerade i folkbokföringen som gifta med fler än en person. Regeringen bör därför ta initiativ i syfte att analysera vad som ligger bakom det höga antalet....
Som jag tidigare förklarat här på bloggen är jag för att utreda en antalsneutral sambolag men emot att tillåta månggifte eftersom det riskerar att försämra kvinnors situation i en del invandrartäta förorter.

M, c, v och l lämnar en gemensam reservation om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion.
.... Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson anförde den 20 april 2016 i ett frågesvar att det är viktigt att lagstiftningen om faderskap och föräldraskap utvecklas i takt med samhället i övrigt. Enligt statsrådet avser regeringen att tillsätta en utredning som ska se över om reglerna kan moderniseras.... Enligt uppgift från Justitiedepartementet är avsikten att den utredning som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hänvisat till i frågesvaret som redovisats ovan ska tillsättas i mars...
I sak är det givetvis positivt att en könsneutral föräldraskapspresumtion - igen - utreds om det förbättrar möjligheten för att reformen införs. Det finns dock ett färdigt utredningsförslag från 2007. Det har remissbehandlats och kan genomföras. En del av förslaget är att donatorn vid inseminationen hos en klinik ska få möjlighet att bli vårdnadshavare om alla parter är ense om det. Dessbättre föreslår Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna i reservation 9 att en könsneutral föräldraskapspresumtion bör införas (även Socialdemokraterna och Miljöpartiet är i sak för reformen).
.... Sedan 2005 kan kvinnor som lever i samkönade relationer få sjukvårdens hjälp med att skaffa barn genom assisterad befruktning. Den födande kvinnans partner av samma kön blir i dessa fall, förutsatt att hon samtyckt till behandlingen, barnets andra juridiska förälder, genom att bekräfta detta på samma sätt som en man som är sambo med en kvinna som föder barn får göra. Om mamman är gift med en man blir han automatiskt registrerad som barnets förälder efter födseln, men om mamman i stället är gift med en kvinna måste hon gå igenom en krånglig och tidskrävande process för att få föräldraskapet registrerat i domstol. Utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning.... föreslog att föräldraskapet vid assisterad befruktning ska regleras på samma sätt för samkönade par som för olikkönade par. Vi anser att den omotiverade särbehandling som råder i dag måste upphöra och att lagstiftningen måste bli könsneutral. Det får bli regeringens uppgift att utarbeta de lagförslag som krävs och återkomma till riksdagen....
Vänsterpartiet är principiellt för könsneutrala lagar - men är själva inkonsekventa.

Övriga partier kommenterar bl.a. följande.
.... Utskottet har tidigare konstaterat att om det i framtiden blir aktuellt att göra ändringar i aktuella bestämmelser bör utgångspunkten vara att regeringen i dessa sammanhang på nytt överväger frågan. Lagutskottet redovisade även att regeringen i proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap gjort en sådan genomgång.... Utskottet har tidigare understrukit betydelsen av att det språk som används i officiella texter i så stor utsträckning som möjligt är könsneutralt. Utskottet ansåg sig kunna utgå från att de nämnda riktlinjerna för språket i lagar och andra författningar samt inom den offentliga förvaltningen följdes.... Gröna boken (Ds 2014:1) innehåller riktlinjer för författningsskrivningar. Av riktlinjerna framgår att det numera är en självklarhet att författningar ska skrivas så att de är könsneutrala....
Resonemanget är besynnerligt. Sju av åtta riksdagspartier nöjer sig med att vid nya ändringar av lagar ska det bli könsneutralt. Från reservation 13 av v.
.... Dagens familjerättsliga lagstiftning utgår i mångt och mycket från heteronormativa föreställningar om hur en familj ser ut och innehåller många bestämmelser och antaganden kopplade till kön och sexualitet. Dessutom är många bestämmelser specifikt kopplade till modern (som alltid förutsätts vara en kvinna) och moderskapet respektive fadern (som alltid förutsätts vara en man) och faderskapet. Mot bakgrund av den rättsliga och samhälleliga utvecklingen framstår det som omotiverat att upprätthålla och behålla den nuvarande heteronormativa och könsstereotypa lagstiftningen, som dessutom blir allt svårare att tillämpa på ett rättssäkert och bra sätt. Jag anser därför att alla författningar som innehåller begreppen mor och far bör ändras på så sätt att mor och far byts ut mot ordet förälder. Lagstiftningen måste, enligt min mening, utgå från könsneutralitet och således ta fasta på att föräldrar numera kan bestå av två mammor eller två pappor. Begreppet förälder blir därigenom mer informativt och lättbegripligt för lagrummens adressater. Det får bli regeringens uppgift att utarbeta de lagförslag som krävs och återkomma till riksdagen....
Förövare och brottsoffer finns bland män, kvinnor och transpersoner.

V har principiellt helt rätt. Men de är inte konsekventa. Att de vill behålla kvinnofridskränkning som brottsrubrik men inte införa mansfridskräning är ett exempel. Att v är det parti som mest envetet vägrar använda begreppet våld i nära relationer istället för mäns våld emot kvinnor försämrar också deras trovärdighet radikalt. Samtliga riksdagspartier har en hemläxa att göra när det gäller könsneutralitet, att människor ska betraktas som individer där vissa identifierar sig som män, andra som kvinnor, en del som transpersoner. Förövare och brottsoffer kan tillhöra vilken som helst av de tre grupperna även om det är så att när en cis-man slår en cis-kvinna leder det generellt till allvarligare skador än våld i nära relationer i övrigt.

I betänkandet Familjerätt kommenteras även situationen för transpersoner (m och v lämnar reservationer 6 respektive 7) och den fria rörligheten för samkönade par i EU (v lämnar reservation 3 och l ett särskilt yttrande).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar