fredag 24 mars 2017

Fi sviker brottsoffer för hedersrelaterat våld - igen.
Det här är andra och sista delen av min granskning av Feministiskt initiativ som hölls förra helgen. När det gäller riksdagspartierna brukar jag kommentera nästan allt som har koppling till HBTQ-rättigheter. Eftersom fi är utanför riksdagen har det inte samma nyhetsvärde vad som beslutas i detalj och jag fokuserar på saker som handlar om partiet ska byta politik eller sådant som i övrigt har principiellt intresse i kongresshandlingarna.

Partistyrelsen ville tillåta anonyma donatorer vid inseminationer vid kliniker. Idag har barn rätt att vid 18 års ålder få veta vem som är dess biologiska pappa. Positivt att kongressen beslutade att den möjligheten ska behållas. När fi förklarar att det är viktigt att adopterade barn har rätt att känna till sitt biologiska ursprung hade det blivit fånigt om partiet velat att barn som kommit till efter en insemination vid en klinik inte ska ha samma möjlighet.

Partiets HBTQ-politiska talesperson för straffskärpning för hedersrelaterade brott.

Sissela Nordling Blanco är fi:s HBTQ-politiska talesperson men lämnar nu partistyrelsen. Hon har dock tillsammans med andra flera motioner inom området. I motion 104 föreslås att fi blir för att hedersrelaterade motiv ska betraktas som ett försvårande motiv i brottsbalken.
.... Det är problematiskt att Feministiskt initiativ trots detta uppfattas som att vi osynliggör och relativiserar hedersrelaterat våld och förtryck och att vi inte ”vågar” prata om problemet. Det ställer krav på att vi uttrycker oss särskilt tydligt. Det är viktigt att synliggöra att hedersförtrycket ofta skiljer sig från annat våld och förtryck, bland annat genom att det är kollektivt sanktionerat. Kollektivet utgörs i många fall av familj, släkt och en bredare social kontext vilket försätter offret i en särskilt utsatt position. Det gör det också svårare för den våldsutsatte att bryta sig loss och utsattheten upphör oftast inte även om en gärningsman döms. Mot bakgrund av att hedersrelaterat våld och förtryck utnyttjar offrets beroendeställning till familj, släkt och sociala sammanhang och att det tar sig specifika uttryck borde heder ses som en särskilt försvårande omständighet vid straffmätningen. Att införa heder som en egen punkt i straffmätningen och att detta ska ses som försvårande omständighet är både ett erkännande av brottets särskilda motiv, särdrag och den utsatthet position som offer för hedersrelaterat våld och förtryck är utsatta för. Det betyder inte att hedersrelaterade brott alltid är grövre än annat våld men det tydliggör dess särdrag....
Fi förtjänar kritik för sin absurda attityd.

Det där är helt rätt. Och det är samma resonemang som riksdagen för. S-mp-regeringen har startat en utredning om reformen. Samtliga riksdagspartier är i princip eniga om att det bör genomföras. Men partistyrelsen i fi yrkade avslag på motionen och ville att fi fortsatt skulle motsätta sig hedersrelaterade motiv som straffskärpning. Notera en del bisarra argument.
.... Tyvärr tenderar politiska motståndare särskilt i denna fråga att brista i saklighet och att spekulera eller medvetet sprida vilseledande uppgifter om var vi står. Så länge vi inte ställer upp på problembeskrivningar som att problemet ligger i religionen islam eller i ”massinvandring”, eller att våld är avvikande beteende om förövaren heter Anders men kulturellt om han heter Ahmed, kommer vi fortsätta att anklagas för att inte våga se problemet..... Den allmänna debatten präglas dock fortfarande ofta av en polarisering mellan ett kulturellt perspektiv (selektivt kulturaliserande av våld beroende på förövarens bakgrund) och ett ensidigt könsperspektiv (radikalfeministiskt), vilket kan innebära en pedagogisk utmaning för oss. Styrelsen anser dock att vi ska fortsätta att bygga vår politik på kunskap, inte på rädsla för populistiska anklagelser. Vi anser att förslaget om straffskärpning vid hedersmotiv innebär ett avsteg från vårt nuvarande intersektionella perspektiv, i riktning mot selektiv kulturalisering och ökad rättsosäkerhet och diskriminering.... Vi ställer oss frågande till varför det skulle vara mindre allvarligt om motivet är kontroll, utan att just ordet ”heder” används. De som hävdar att ”hedersvåld” är vårt största jämställdhetsproblem har antingen inte statistiken klart för sig, eller så anser de verkligen att förövarens bakgrund/religion/hudfärg avgör hur allvarligt brottet är. Vi ska inte gå en millimeter i den riktningen. Däremot är riskbedömning en annan sak, vilket redan understryks i politikdokumentet. Våld i namn av heder kräver ofta en annan riskbedömning, överväganden om risk för tvångsäktenskap exempelvis....
Tyvärr följde kongressen styrelsen. De flesta av kongressombuden låtsades inte om att fi var det sista partiet i Sverige som erkände att det ens finns hedersrelaterat våld. Sedan försöker partiet även hävda att alla dess kritiker är sd-sympatisörer vilket är nonsens. Det är "alternativa fakta". Fi har med rätta fått skarp kritik från massor av folk som inte alls är främlingsfientliga - många av kritikerna har för övrigt invandrarursprung. Kritiken emot kulturalisering är bisarr. Hederskultur handlar just om kultur (däremot inte om etnicitet och även om de flesta förövare är muslimer finns problemet även inom andra religiösa grupper). Att hävda att förslaget leder till ökad rättsosäkerhet och diskriminering blir bara fånigt - det finns ingen som helst substans i den kritiken. Däremot gillar givetvis islamisterna fi:s resonemang. Fi sviker offer för hedersrelaterat våld - igen. I en situation där samtliga riksdagspartier till sist enats om lagskärpningar.

Idrotten bör bli mer könsneutral.

I motion 178 föreslogs att funktionshindrade ska inkluderas i hatbrottslagarna. Partistyrelsen och kongressen stödde det. Jag är själv för att utreda om funktionshindrade ska omfattas av bl.a. lagen om hets emot folkgrupp, något som även Vänsterpartiet är positivt till.  När det gäller idrott framförde partistyrelsen bl.a. följande om motion 136.
.... Den vanligt förekommande binära könsuppdelningen inom idrott kan lättare bidra till att könsroller och destruktiva kulturer reproduceras. Det gör även idrottande svårt och otillgängligt för de personer som inte passar in i den binära könsuppdelningen, samt för dem som vill idrotta med personer av ett annat genus än det idrottslaget delar upp en i. Feministiskt initiativ vill därför etablera idrottsutövande så genusneutralt som möjligt....
Kongressen höll med partistyrelsen. Det där är en komplicerad debatt eftersom män och kvinnor - på en generell nivå - faktiskt har olika fysiska förutsättningar ibland. Men många transpersoner får problem av den ständiga könsindelningen. Det finns ingen orsak att av slentrian behålla könsindelningar i idrotter där män och kvinnor generellt tävlar på samma villkor. Idrott på skolor bör i princip alltid vara könsneutral.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar