torsdag 7 april 2016

Partistyrelsen i v är emot helt könsneutrala lagar.


Vänsterpartiet har kongress 5-8 maj i Örebro. Jag ska i två bloggposter granska handlingarna till den när det gäller HBTQ-relaterade delar. Victor Abdalla från Göteborg yrkar följande i motion A11.
att utlärning av historiska kamper lärs ut på alla svenska skolor såsom exempelvis feminism, pride och antirasism

att elever får ta del av fler historiskt viktiga personer som inte var vita cismän, exempelvis kvinnor och homosexuella
Partistyrelsen vill avslå motionen med bl.a. följande motivering.
.... Vänsterpartiet har.... lyft krav på stärkt hbtq-kunskap bland lärare, en kvalitetsmärkning av läromedel ur bl.a. ett jämställdhetsperspektiv.... Partistyrelsen håller med om motionens intentioner och att historieämnet är viktigt, men menar att det krävs en generell jämställdhetsintegrering i alla ämnen för att skolan på allvar ska lyckas med sitt uppdrag om en jämställd undervisning....
Även om Victor Abdallas motion menar väl blir det för snävt att fokusera bara på "historiska kamper". Partistyrelsen borde dock kunnat vara så generös att de föreslår att motionen ska betraktas som besvarad istället för att avslås. Abdalla vill i motion A143 att v ska jobba för införande av ett tredje juridiskt kön. Partistyrelsen påpekar dock att v redan är för den reformen.

"Hen" ännu inte tillräckligt "etablerat" enligt utredning om kommunallagen.

En del v-medlemmar från Örebro argumenterar i motion A144 för att "Vänsterpartiet i riksdagen verkar för att införa könsneutrala ord i lagtexter". Partistyrelsen vill avslå motionen med bl.a. följande kommentarer.
.... I ”Gröna boken”, regeringens riktlinjer för författningsskrivningen (Ds 2014:1) anges följande: ”Det är numera en självklarhet att författningar ska skrivas så att de är könsneutrala. Det vanligaste sättet är att skriva han eller hon (skriv inte han/hon). (...) Ett annat och ofta bättre sätt är att använda pluralformer (de anställda – de, dem, deras) i stället för singularformer. Ett tredje sätt är att med hjälp av omskrivningar undvika personliga pronomen i texten.” I betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) noterades att medborgaren i den nuvarande kommunallagen genomgående var en ”han” och att detta inte var acceptabelt i en modern lag. Utredningen övervägde att använda pronomenet ”hen”, men gjorde bedömningen att det ännu inte var tillräckligt etablerat för att användas i lagtext. Det handlar dock inte enbart om personliga pronomen. Den familjerättsliga lagstiftningen är exempelvis tydligt präglat av ett heteronormativt tänkande och ett icke könsneutralt språkbruk. Vänsterpartiet anser att det överlag är problematiskt med lagstiftning som inte är könsneutral varför vi också har motionerat om att bl.a. den familjerättsliga lagstiftningen ska göras könsneutral både vad det gäller dess innehåll och dess språkbruk.... I vissa avseende finns det dock skäl att behålla könsspecifika ord i lagtexten, det gäller inte minst brottet grov kvinnofridskränkning. Bestämmelsen fokuserar på upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation. Det förekommer visserligen att män utsätts för våld av kvinnor i nära relationer, men det är i regel en man som är förövare och en kvinna som är brottsoffer. För att tydliggöra detta förhållande och synliggöra det strukturella våldet som tidigare ansetts tillhöra den privata sfären, ingår det i brottsförutsättningarna för grov kvinnofridskränkning att en man ska ha begått de brottsliga handlingarna mot en kvinna. Partistyrelsen anser således att lagstiftningen i huvudsak ska bestå av könsneutrala ord men att det i vissa få undantagsfall är betydelsefullt att kunna använda könsspecifika ord. Så även om partistyrelsen delar motionärens uppfattning om vad som anges i motionens brödtext så tolkar partistyrelsen yrkandet så som att motionären vill att all lagstiftning ska bli helt könsneutral....
Partistyrelsen avslöjar här just den inkonsekvens och ambivalens som idag är vanlig bland främst socialister och gröna men även en del socialliberaler. I teorin är det självklart att motverka heteronormativitet, normen om två kön och osynliggörande av transpersoner. Men när det i praktiken ska debatteras pornografi, sexförsäljning, våld i nära relationer etc. fastnar det just i heteronormativitet. Då finns inte bögporr. Inte porr av lesbiska för lesbiska heller. Då ignoreras att den grupp i fattiga länder där det är vanligast att jobba som sexsäljare är male-to-female-transpersoner (en del gillar sitt yrke men oftast är orsaken att det inte finns andra alternativ att försörja sig och det är givetvis fruktansvärt). Då låtsas många som att det inte finns män som blir slagna av kvinnor. Visst är våldet ofta mer brutalt när män slår kvinnor. Och strukturer ska givetvis debatteras. Men lagboken är faktiskt ingen debattbok. Den ska vara helt könsneutral. Punkt. Slut.

Partistyrelsen vill utreda att förbjuda hets emot funktionshindrade.

I motion A148 föreslår drygt 20 v-medlemmar att funktionshindrade ska inkluderas i lagarna emot hets och hatbrott. Partistyrelsens förslag är "att riksdagsgruppen uppdras att verka för att det tillsätts en utredning som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning avse ende hets- och hatbrott.". I riksdagen tog Miljöpartiet 2004 i riksdagen ställning för att funktionshindrade bör omfattas av lagen om hets emot folkgrupp. I praktiken verkar mp därefter ha lämnat den policyn och har inte drivit kravet och det är tydligen inte heller med i några partidokument. Om v-kongressen följer partistyrelsen rekommendation ska de verka för att en utredning tillsätts om reformen.

Den här är inte en HBTQ-reform egentligen men handlar om kampen emot diskriminering och hatbrott. Själv har jag inte tagit ställning för att funktionshindrade ska bli inkluderade i hetslagen. Fascister attackerade funktionshindrade som "mindervärdiga" på 1930-talet. Den typen av propaganda från högerextremister har dock senaste decennierna blivit ovanlig i Sverige. Det betyder dock inte att attityderna försvunnit. Och många funktionshindrade vittnar om trakasserier och diskriminering i sin vardag. Därför är det motiverat att starta en utredning om hets emot gruppen funktionshindrade bör förbjudas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar