torsdag 9 juni 2016

Regeringen vill skärpa reglerna för statsbidrag till religiösa samfund.


S-mp-regeringen vill skärpa regelverket om statsbidrag till organisationer och religiösa samfund för att motverka hatretorik och extremism.  Det meddelade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en debattartikel i Dagens nyheter 1 juni. Det handlar säkert främst om att motverka (smyg)- islamister eller sådant hat som f.d. vice ordföranden i Turkiska riksförbundet spred i ett tal i Stockholm emot armenier. Men här finns också en direkt koppling till HBTQ-personers situation. Bah Kuhnke är som bekant även HBTQ-ansvarige ministern i regeringen. Från debattartikeln.
.... Samtidigt inleds även ett arbete för att säkerställa att det sker en förstärkt och förtydligad kontroll av organisationers grundläggande värderingar för att skattepengar ska kunna betalas ut.... Under de senaste åren har vi sett ett flertal exempel på behovet av ett tydligt regelverk för de organisationer som väljer att vända sig till det offentliga för stöd. Ett antal organisationer och dess företrädare har med rätta kritiserats för att ha bidragit till ökade motsättningar, ibland med rent hatiska uttryck. Vi kan aldrig acceptera att medborgarnas skattepengar används till att organisera hatretorik och ökad polarisering....
Regeringen planerar bl.a. följande konkreta åtgärder.
.... Det ska enbart vara organisationer som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering, som ska kunna få stöd.... Regeringen bereder nu ett uppdrag till utredningen med inriktningen att den ska föreslå att kraven på demokratiska värderingar bland samfunden skärps.... Regeringen är beredd att ge samtliga bidragsgivande myndigheter och organisationer i uppdrag att årligen rapportera hur de granskar demokratiska värderingar i de organisationer som får ta emot samhällets ekonomiska stöd....
Det är bra att s-mp-regeringen startar arbetet för att modernisera regelverken för statsbidragen. Tidigare regeringar, både borgerliga och socialdemokratiska, har ofta duckat för det. Ett nytt skärpt regelverk kan få som resultat att homofientliga samfund och organisationer, kristna, judiska, muslimska etc. riskerar förlora sina statsbidrag. I en debattartikel i Aftonbladet i början av 2016 argumenterade 16 politiker från sex riksdagspartier, (alla förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna) bl.a. f.d. talmannen i riksdagen Per Westerberg (m) och f.d. EU-ministern Birgitta Ohlsson (l) för kraftigt skärpta regler för statsbidrag.
.... Att förbjuda kvinnor att inneha religiösa ämbete, att förbjuda kärlek före äktenskap och förbjuda homosexuell kärlek överhuvudtaget med mera är lika med att bryta mot grundläggande demokratiska principer. Därför anser vi att de samfund, vilka på detta sätt bryter mot individens mänskliga rättigheter inte längre skall skattefinansieras. Detta behöver man inte ”utreda”, det behöver man istället åtgärda. Problemen kommer inte att försvinna i och med en sådan åtgärd, men den skulle innebära en klar markering och tydligt budskap: Den demokratiska värdegrunden prioriteras, därefter kommer kulturen och religionen....
Jag håller med de 16 politikerna om inriktningen. Regelverket bör tydligt skärpas. Men det kräver just att det utreds hur de nya formuleringarna ska vara och riktlinjer för hur det ska tillämpas.

Yttrande- och religionsfrihet handlar inte om någon automatisk rätt till skattepengar.


Liberala Expressen kritiserar på ledarplats Alice Bah Kuhnke för att hon själv haft ett betydande ansvar för utdelning av bidrag till extremistorganisationer.
.... Bidragsminister Alice Bah Kuhnke vill skärpa kraven för bidrag till organisationer och religiösa samfund. Bocken har plötsligt blivit trädgårdsmästare. Bah Kuhnke var - innan hon blev medlem i Miljöpartiet och kulturminister - generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. Myndigheten är en stor bidragsutbetalare till alla möjliga - och omöjliga - organisationer.... Sanningen är ju att MUCF - i teorin - redan ställer hårda demokratikrav: Organisationen ska bedriva en verksamhet som "inte strider mot demokratins idéer" och vara "förenlig med principen om alla människors lika värde." När myndigheten i sin handläggning inte lever upp till reglerna vill Kuhnke skärpa dessa. Ja, men hur skötte hon då själv jobbet som generaldirektör....
Jag är närmast yttrandefundamentalist. Vill avskaffa förbudet i lagen om hets emot folkgrupp att "missakta" (detta vaga begrepp) människor p.g.a. sexuell läggning, etnicitet och religion. Däremot behålla förbudet att "hota" någon av grupperna.

I ett fritt samhälle är det tillåtet för extremt patriarkala organisationer och samfund att sprida reaktionära unkna värderingar. Men svenska skattebetalare ska inte sponsra det. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar