tisdag 10 oktober 2017

C internt oense om tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.En betydande minoritet i c vill att partiet ska få en radikalare HBTQ-politik. Det blev tydligt vid partiets stämma för några veckor sedan. En nästan enig kommitté (som behandlar motioner inom ett visst politiskt område) ville yrka bifall till följande.
.... Centerpartiet ska verka för en förändring av lagstiftningen som möjliggör fler juridiska vårdnadshavare än två.... Centerpartiet tar ställning för införandet av ett tredje juridiskt kön.... Att Centerpartiet tar ställning för att det på sikt genomförs ett nytt personnummer i form av så kallat könsneutralt personnummer. Vi vill se till att de personer som i dag och framöver genomgår köns - och identitetskorrigering kan få samma rätt och skyldighet att få vara juridisk person som andra....
C-distriktet i Skåne har tagit ställning både för införande av ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. Partistyrelsens representant Aphram Melki reserverade sig ensam till förmån för avslag när det gäller de tre reformerna. Tyvärr följde majoriteten av ombuden partistyrelsen.

C är emot att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare.

Jag brukar göra sammanställningar där jag ger partier poäng efter vad de har för attityd till diverse HBT-reformer. Hade stämmoombuden följt kommitténs yrkanden hade Centerpartiet passerat Liberalerna som HBT-vänligaste borgerliga partiet och fått maxpoäng tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet.

Att partistyrelseledamöter och ombud yrkar avslag på ett visst yrkande måste annars inte betyda att de i sak är emot en viss reform. Ofta handlar det om att man inte gillar vissa formuleringar i motionen eller att partiet ännu inte är berett att stödja något. När det gäller att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare bör beslutet utan tvekan tolkas som att c är emot.

Otydligt om tredje juridiskt kön.

När det gäller könsneutrala personnummer bör c:s attityd bedömas som "möjligen" eftersom partistyrelsens av stämman godkända yttrande hänvisar till att det är positivt om det finns möjlighet till fortsatt könsindelad statistik, annars inte.

När det gäller införande av ett tredje juridiskt kön är situationen nu oklar. Partistyrelsen meddelar att den har "förståelse" för att vissa vill tillhöra ett tredje juridiskt kön men att partiet helst vill att lagar ska vara könsneutrala. Att tillåta folk att varken juridiskt identifieras som man eller kvinna har dock inte något med könsneutralitet att göra, de är emot själva normen om två juridiska kön.

Jag har kontaktat c om beslutet betyder att partiet ännu har attityden "nej" till tredje juridiskt kön eller ändrat till "möjligen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar