fredag 7 mars 2014

Erik Ullenhag (fp) kommenterar äldre HBT-personers situation.För någon vecka sedan mailade jag bl.a. äldrepolitiskt ansvariga ministern Maria Larsson (kd) och HBT-politiskt ansvarige ministern Erik Ullenhag (fp) om att regeringen hittills nonchalerat äldre HBT-personers situation. Erik Ullenhag (bilden) har nu skickat ett svarsmail. Jag kommer senare idag publicera mitt eget svarsmail till honom.
Hej Bengt,

Hoppas allt är bra med dig.

Stort tack för dina mejl avseende hbt-frågor. Du skriver klokt och välinsatt om dessa frågor och du bidrar till att flytta fram positionerna ytterligare.

Jag håller med dig om att äldre hbt-personers situation inom vård och omsorg är en viktig fråga. Och som du konstaterar tas frågan upp i hbt-strategin under fokusområdet Hälsa, vård och sociala tjänster. Avsnittet avslutas med att det är viktigt att det inom det sociala området finns kunskap om hbt-perso­ners livssituation och att hbt-personers lika rättigheter säkerställs. Regeringen ser också att det finns ett behov av att särskilt belysa yngre och äldre hbt-personers behov av stöd inom socialtjänsten. Mot denna bakgrund avser regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser i syfte att höja kunska­pen om hbt-personers situation och bemötande inom socialtjänsten. Uppdraget avser främst individ- och familjeomsorgens område och bör lyfta fram frågor så som äldre hbt-personers behov.

I strategin aviseras också ett en satsning för att förstärka arbetet för ökad hbt-kompetens inom offentlig sektor där kommuner och landsting är viktiga aktörer. Regeringen lyfter fram att flera kommuner och landsting har antagit policys för att säkerställa hbt-personers lika rättigheter och möjligheter, och kompetensutvecklande insatser, t.ex. hbt-certifiering av verksamheten. Det finns således goda förutsättningar för kunskapsutveckling som tar vara på befintlig kunskap och erfarenhet som finns inom offentlig sektor och organisationer som företräder hbt-personer. Regeringen anser att fler aktörer inom den offentliga sektorn bör vidta utbild­ningsinsatser som syftar till att öka hbt-kompetensen. Regeringen avser därför att under 2014-2016 avsätta drygt 6 miljoner kronor till utbildningsinsatser som syftar till att öka hbt-kompetensen inom den offentliga sektorn. Utbildningsinsatserna ska ta till vara den kunskap och kompetens som finns hos organisationer som företräder hbt-personer. Mer information om denna satsning kommer att skickas ut till bl.a. kommuner och landsting inom kort.

Regeringens hbt-strategi är den första samlade strategin som tagits fram och därför ett viktigt steg för hbt-frågorna i Sverige. Vi kommer säkerligen behöva ytterligare insatser framöver. Arbetet är inte på något sätt färdigt för att strategin antagits. Jag ser framför mig att vi med den samlade strategin ännu tydligare kommer att identifiera vilka ytterligare insatser som kan komma att behövas. Och att organisationer och enskilda engagerar sig i frågorna ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete för ett öppet och inkluderande samhälle.

Återigen tack för din insats!

Vänligen,

Erik Ullenhag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar