fredag 23 december 2016

Utredning föreslår bildande av ny diskrimineringsnämnd.


En ny diskrimineringsnämnd bör inrättas. Den ska kunna rekommendera den som blivit anmäld att frivilligt betala en viss ersättning till den som drabbats. Det är det mest kontroversiella förslaget i en statlig utredning. Diskrimineringsnämnden ska göra en prövning om det finns fog för anmälan och inte ta ut några avgifter. Den part som vill ha ett rättsligt bindande beslut ska kunna överklaga diskrimineringsnämndens rekommendation till en domstol. Eller vända sig dit direkt. Ett system med rådgivande diskrimineringsnämnder finns i flera andra länder i Västeuropa.

14 december lämnades utredningen Bättre skydd mot diskriminering till s-mp-regeringen. Den dåvarande borgerliga regeringen ville 2014 utvärdera om arbetet emot diskriminering skulle kunna göras mer effektivt än idag. Sedan har nuvarande regering gett utredningen en del tilläggsdirektiv.Här är en sammanfattning.

Diskrimineringsnämnd.
.... Ett skäl till att det är svårt för dem som har diskriminerats att få upprättelse är att detta, om de berörda inte är överens, kräver domstolsprövning. Att processa i domstol är något som de flesta drar sig för, om inte annat för att det kan leda till att man måste betala höga rättegångskostnader. Vi föreslår att det ska inrättas en nämnd som ska tillhandahålla ett enkelt, billigt och snabbt förfarande för prövning av diskrimineringstvister, en diskrimineringsnämnd. Inrättandet av en sådan nämnd skulle effektivisera arbetet mot diskriminering och ge fler diskriminerade möjlighet att få upprättelse. Den nya nämnden med uppgift att pröva diskrimineringstvister bör inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom en ny myndighet där nämnden kommer att utgöra den huvudsakliga verksamheten....
Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) föreslås arbeta ungefär som idag men några förtydliganden tillföras bestämmelserna.
.... Det ska framgå att DO i första hand ska använda sin talerätt för att få fram avgöranden i prejudicerande mål, alltså mål som gäller frågor där det behövs vägledning från domstolar. Talan kan enligt vårt förslag också föras i ärenden där DO anser att det annars finns särskilda skäl för det..... I dagsläget utreds ett mindre antal av de anmälningar som ges in till DO. Vi anser inte att det är rimligt att föreslå att DO ska utreda alla anmälningar som kommer in till myndigheten. Vi anser dock att DO bör utreda fler ärenden genom att en anmälan skickas över till den anmälde så att denne får kännedom om att han eller hon har anmälts och ges möjlighet att reagera på anmälan.... Vi anser också att DO i större utsträckning bör skicka över beslut och meddelanden om andra åtgärder som vidtas med anledning av en anmälan till anmälaren. Beslut som innebär att DO inte kommer att utreda en anmälan vidare bör innehålla en bilaga med allmän information om hur DO arbetar och om vilka möjligheter som finns för den enskilde att gå vidare på egen hand.... Myndigheten bör i fler fall undersöka möjligheten för parterna att komma överens....
Lokala antidiskrimineringsbyråer.
.... Vi anser att det huvudsakliga målet med byråernas verksamhet ska vara att stödja enskilda. En förutsättning för att få bidrag ska vara att minst hälften används för verksamhet som gäller avgiftsfri rådgivning och stöd till enskilda om hur de kan ta till vara sina rättigheter. Det innebär att verksamheten delvis får en annan inriktning än den har i dag....
Länsstyrelser.
.... Vi föreslår att länsstyrelsens ansvar för att arbeta mot diskriminering genom att vidta olika främjandeåtgärder ska förtydligas i instruktionen.... Med vårt förslag ska det bli tydligt att länsstyrelserna har ett ansvar för att arbeta externt mot diskriminering....
Skolor.
.... Vi anser att ett samlat ansvar för att motverka kränkningar – i alla dess former – i skollagsreglerad verksamhet är mest förenligt med barnets bästa. Vi föreslår därför att ansvaret för tillsyn över arbetet med åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet flyttas från DO till Skolinspektionen. Till följd av detta flyttas diskrimineringslagens regler som rör skollagsreglerad verksamhet till skollagen och samordnas med reglerna där om kränkande behandling....
Diskrimineringsförbud inom offentlig verksamhet.
.... Enligt diskrimineringslagen gäller förbud mot diskriminering inom vissa samhällsområden, oavsett om verksamheten är privat eller offentlig. För offentlig verksamhet finns dessutom en särskild reglering som innebär ett förbud mot diskriminerande bemötande. Det finns frågetecken kring om detta skydd är tillräckligt. Vi har gjort bedömningen att frågan om en utvidgning av den särskilda regleringen inte är lämplig att utreda inom ramen för denna utredning. Vi anser att regeringen bör utreda frågan om att införa ett generellt diskrimineringsförbud....
I princip är jag positiv till förslagen. Men när utredningen skickas på remiss bör för- och nackdelar granskas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar